Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 05.07.2023.
Beigu datums: 15.11.2023.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 23-00-S0MF01-000005


Logo Meza attistibas fonds

2019. gada 11. decembrī Eiropas komisija (EK) nāca klajā ar paziņojumu "Eiropas zaļā vienošanās" jeb "Eiropas zaļais kurss”"(European green deal). Balstoties uz  Eiropas zaļo kursu, 2020. gada 20. maijā EK nāca klajā ar paziņojumu par "ES biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam".

Pētījuma mērķis ir dot ieguldījumu "Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030" ieviešanai un Eiropas Komisijas (EK) piedāvāto "Brīvprātīgo vadlīniju dabai tuvākai mežsaimniecībai" piemērošanai Latvijas apstākļiem.

Pētījuma uzdevumi 

 1. Zinātniski izvērtēt EK sagatavotās brīvprātīgās vadlīnijas dabai tuvākai mežsaimniecībai, tostarp vadlīnijas boreālajiem mežiem.
 2. Sagatavot zinātniski pamatotus priekšlikumus vadlīniju piemērošanai Latvijas mežos bez saimnieciskās darbības aprobežojumiem.
 3. Sniegt priekšlikumus meža apsaimniekošanas principiem mežos ar aprobežotu saimniecisko darbību, tostarp pilsētu mežos, vides un dabas resursu aizsargjoslās u.c.
 4. Veikt priekšlikumu sociālekonomisko izvērtējumu.

Pētījuma rezultāti

 1. Zinātniski izvērtēt EK sagatavotās brīvprātīgās vadlīnijas dabai tuvākai mežsaimniecībai, tostarp vadlīnijas boreālajiem mežiem.
  Izvērtētas EK sagatavotās vadlīnijas. Tās ir relatīvi vispārīgas un nav juridiski saistošas. Sagatavota analīze par dabai tuvākas mežsaimniecības principu ieviešanu Latvijā. Būtiski norādīt, ka galvenie ietekumu princpi jau ir ieviesti Latvijā, diskusija nepieciešama par apmēriem un pakāpi kādā tie tiek ieviesti.
 2. Sagatavot zinātniski pamatotus priekšlikumus vadlīniju piemērošanai Latvijas mežos bez saimnieciskās darbības aprobežojumiem.
  Latvijā faktiski nav tādu audžu, kurām nebūtu saimnieciskās darbības ierobežojumi. Normatīvi tiek ierobežota (reglamentēta) gan koku ciršana, noteiktas vispārējās vides un dabas aizsardzības prasības. Sagatavota analīze par ieteikumiem dabai tuvākas mežsaimnecības iespējamo realizāciju vispārējā apsaimnekošanas rezīma teritorijās. Tiek ieteikts izvērtēt iespēju ieviest dažādu dabai tuvāku apsaimniekošanas principu kombināciju Latvijas mežu apsaimniekošanā.
 3. Sniegt priekšlikumus meža apsaimniekošanas principiem mežos ar aprobežotu saimniecisko darbību, tostarp pilsētu mežos, vides un dabas resursu aizsargjoslās u.c.
  Aprakstīta situācija attiecībā uz aizsargjoslām, noteikto ierobežojumu ietekmi uz normatīvajos aktos definēto mērķu sasniegšanu. Tomēr pašlaik nav skaidras situācija ne ar stingri aizsargājamo teritoriju izveidi, ne ar  citu aizsargājamo (dabas aizsardzības vārdā ierobežoti apsaimniekojamo teritoriju platību un kvalitatīvajiem rādītājiem.
 4. Veikt priekšlikumu sociālekonomisko izvērtējumu.
  Pilnveidots modelis meža elementu dinamikai izlases ciršu un pakāpensko ciršu apsaimiekošanas aproksimācijai. Tā kā nav zināms, kāds būs stingri aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo platību  kvalitatatīvais rakstorojums (aizsargātie platību sadalījums pa meža tipiem, vecuma grupām utt.), aprēķini balstīti uz pieņēmumiem stingri aizsargātu un ierobežoti apsaimniekojamu platību raksturojošiemv rādītājiem. Aprēķinātas izmaiņas nodarbinātībā dažādos mežsmaimnieciskajos darbos, kā arī potenciālais saražojamās produkcijas apjoms. Aprēķini precizējami pēc tam, kad būs zināma stingri aizsargājamo un aizsargājamo platību telpiskais izvietojums Latvijā.


Pētījuma zinātniskais pārskats 

Darbinieki