Vadītājs:
Lelde Vilkriste
Sākuma datums: 01.01.2004.
Beigu datums: 31.12.2008.

Latvijas Zinātnes padomes vienošanās Nr. 04.1348

Veikta informatīvās datu bāzes par nekoksnes resursiem un to vērtēšanas metodēm aktualizācija. Apkopota un analizēta informācija no dažādu konferenču materiāliem, kā arī zinātniskās publikācijas.

Pētījuma realizācijai nepieciešamie aptaujas dati iegūti sadarbībā ar citiem projektiem. Kā galvenie ir atzīmējami Meža attīstības fonda finansētie pētījumi – SKDS veiktais kvalitatīvs un kvantitatīvs pētījums aktīvo meža īpašnieku grupā "Meža īpašnieku pieredze, attieksme un vērtējumi attiecībā uz meža apsaimniekošanu" un meža īpašnieku aptauja pētījuma "Privātā meža sektora attīstību ietekmējošo faktoru analīze" ietvaros, kas realizēts LLU Meža fakultātē.

Īpaša uzmanība pētījumā koncentrēta uz tādiem nekoksnes resursu veidiem kā enerģētiskā koksne, kā arī dabas aizsardzības funkcijai. Informācija par enerģētiskās koksnes izmantošanu izmantota ES finansēta starptautiska projektā, ka ietvaros pētījuma dati ir arī publiskoti. 2008. gada oktobrī tika iesniegts materiāls starptautiskajai mazapjoma mežsaimniecības konferencei, kas notiks 2009. gada maijā.


Pētījuma zinātniskais pārskats