Vadītājs: Guntars Šņepsts
Sākuma datums: 11.04.2021.
Beigu datums: 30.12.2021.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 21-00-S0MF10-000020

Logo Meza attistibas fonds

Šobrīd Eiropas zaļās vienošanās ietekmē potenciāli palielināsies mežu teritorijas, kurās tiks ierobežota vai aizliegta mežsaimniecība. Vienlaikus tiek paredzēts, ka tiek veikta meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. Tādēļ ir nepieciešams modelēt mežu resursu ilgtermiņa attīstību pie šāda veida apsaimniekošanas režīma, un izvērtēt potenciālās mežu struktūras un vērtības izmaiņas, kā arī oglekļa piesaisti ilgtermiņā.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt dažādu Eiropas zaļās vienošanās alternatīvu potenciālo ietekmi uz koksnes pieejamību un oglekļa piesaisti Latvijas mežos.

Pētījuma uzdevumi

  1. Izvērtēt Eiropas zaļās vienošanās politikas radītās potenciālās izmaiņas mežu apsaimniekošanā, kā arī izvērtēt oglekļa piesaisti veicinošos mežsaimnieciskos pasākumus.
  2. LVMI "Silava" izstrādāto bezizcirtumu mežsaimniecības mežaudžu augšanas gaitas un atjaunošanās simulācijas modeli un oglekļa piesaistes modeli integrēt LVMI "Silava" meža resursu modelēšanas sistēmā.
  3. Modelēt ikdienišķas un alternatīvas mežsaimniecības meža resursu izmaiņas 100 gadu periodam.


Pētījuma zinātniskais pārskats