Vadītājs: Guntars Šņepsts
Sākuma datums: 15.03.2022.
Beigu datums: 30.12.2022.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 22-00-S0MF10-000043

Logo Meza attistibas fonds

Šobrīd Eiropas zaļā darījuma (angl. green deal) politikas ietekmē potenciāli palielināsies mežu teritorijas, kurās tiks ierobežota vai aizliegta mežsaimniecība. Bet, ņemot vērā pēdējā laika ģeopolitiskos notikumus, Latvijā nākotnē būtu jāspēj garantēt arī koksnes pieejamību. Tātad Latvijā mežsaimniecības praksei mežos primāri jāveicina un jānodrošina ražīgas, veselīgas un daudzveidīgas mežaudzes, kas atbalsta ilgtspējīgu meža resursu bioekonomiku. Būtiska nozīme nākotnē būs koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežā, izmantojot koksnes pelnus vai citus minerālvielu avotus. Līdz šim Latvijā nav vērtēta meža mēslošanas ilgtermiņa ietekme uz meža resursiem, kā arī nav vērtēta dažādu mežsaimniecību ilgtermiņa ietekme uz dažādiem meža ekosistēmu pakalpojumiem. Tādēļ nepieciešams modelēt mežu resursu ilgtermiņa attīstību pie dažādiem mežsaimniecības režīmiem un izvērtēt to ilgtermiņa ietekmi uz meža resursiem, koksnes pieejamību un mežu sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt dažādu mežsaimniecības scenāriju potenciālo ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas meža resursiem un tā sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem.

Pētījuma uzdevumi

  1. Pilnveidot LVMI Silava meža resursu modelēšanas sistēmu:
    1.1. papildināt ar jaunākajiem augšanas gaitas vienādojumiem;
    1.2. iekļaut dažādu meža ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma modeli;
    1.3. pilnveidot augšanas gaitas simulācijas modeli ar augšanas gaitas izmaiņām pēc mežaudzes mēslošanas.
  2. Modelēt meža resursu izmaiņas vismaz līdz 2100. gadam, definējot dažādus mežsaimniecības scenārijus. Viens mežsaimniecības scenārijs ir mūsdienu mežsaimniecības (ikdienišķā) prakses turpināšana, otrs scenārijs ir potenciālā mežsaimniecība Eiropas zaļās darījuma ietekmē, bet pārējie mežsaimniecības scenāriji ir koriģēti ikdienišķas mežsaimniecības scenāriji ar mērķi palielināt mežu ražību un/vai vērtību. Izvērtēt dažādu mežsaimniecības scenāriju ilgtermiņa ietekmi uz meža resursiem, koksnes pieejamību un to sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem.


Pētījuma zinātniskais pārskats
 un prezentācija (31.01.2023.)