Vadītājs: Guntars Šņepsts
Sākuma datums: 01.07.2022.
Beigu datums: 15.11.2022.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 22-00-S0MF01-000003

Logo Meza attistibas fonds

Eiropas Komisija 2021. gadā nāca klajā ar priekšlikumu ambiciozāka klimata mērķa sasniegšanai Eiropas Savienības līmenī. Priekšlikuma kontekstā izstrādāti iespējamie scenāriji zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektora attīstībai. Lai novērtētu Latvijai piemērotākā risinājuma izvēli, ir nepieciešams veikt katra scenārija sociālekonomisko ietekmes aprēķinu. Pētījuma pasūtītājs definējis, ka šajā pētījumā jāizmanto 2021. gadā Meža attīstības fonda atbalstīto pētījumu "Latvijai piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvērtēšana iespējamā Eiropas līmeņa zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites regulējuma pārskatīšanā" un "Latvijas mežu resursu ilgtermiņa izmaiņas Eiropas zaļās vienošanās kursa ietekmē" definētie scenāriji un iegūtie rezultāti.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas mežu nozares dažādu Eiropas zaļās vienošanās (angl. green deal) alternatīvu sociālekonomisko ietekmi.

Pētījuma uzdevumi

  1. Izvērtēt dažādu Eiropas zaļā darījuma alternatīvu ietekmi uz koksnes pieejamību un tās ietekmi uz Latvijas mežu nozares nodarbināto cilvēku skaita izmaiņām.
  2. Izvērtēt dažādu Eiropas zaļā darījuma alternatīvu ietekmi uz Latvijas mežu tīrās tagadnes vērtības izmaiņām.
  3. Izvērtēt dažādu Eiropas zaļā darījuma alternatīvu ietekmi uz Latvijas mežu ekosistēmas pakalpojumiem.


Pētījuma zinātniskais pārskats
 un prezentācija (31.01.2023.)