Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.02.2023.
Beigu datums: 31.12.2024.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P10 "Oglekļsaistīgas mežsaimniecības plānošanas programmas prototipa un aprēķinu darbību datu kopu izstrādāšana", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma mērķis ir izstrādāt lokāla līmeņa plānošanas risinājumu maksimālā SEG emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes potenciāla novērtēšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā, īstenojot dažādus meža apsaimniekošanas scenārijus un zemes izmantošanas maiņu.

Galvenās pētījuma aktivitātes:

 • prasību definēšana zemes vienību raksturošanai atbilstoši starptautiskajām un vietējās nozīmes oglekļa vienību tirdzniecības sistēmu standartiem;
 • meža augšanas gaitas modelēšanai būtisko telpisko, augšanas apstākļu un klimatisko datu identificēšana;
 • publiski pieejamo datu analīze un zemes vienības raksturojošo kartogrāfisko datu slāņu izveidošana;
 • empīrisko datu ieguve iztrūkstošo datu kopu sintēzei un zemes vienību raksturošanai;
 • iztrūkstošo datu slāņu sintēze zemes vienību, augšanas gaitas un oglekļa aprites raksturošanai;
 • klimata pārmaiņu mazināšanas darbības raksturojošo vienādojumu un aprēķinu parametru sagatavošana;
 • vienādojumu izstrādāšana SEG emisiju raksturošanai, saglabājoties esošajam zemes izmantošanas veidam un apsaimniekošanas intensitātei;
 • oglekļa aprites bāzes scenārija izstrādāšana atbilstoši vidējiem meža apsaimniekošanas rādītājiem;
 • klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu integrēšana augšanas gaitas vienādojumos un augšanas gaitas prognožu scenāriju izstrādāšana;
 • dzīves cikla analīzes vienādojumu izstrādāšana mežsaimnieciskajai darbībai un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem;
 • programmas prototipa izstrādāšana, sasaistot telpisko datu, klimata, augšanas gaitas, dzīves cikla analīzes un SEG emisiju samazinājuma vienādojumus vienotā scenāriju analīzes sistēmā.

Aktualitātes

 1.  30.09.2023. Relīze par pētījuma 1. posmā (1.08.–30.09.2023.) paveikto un Pārskats par rezultātiem.

Darbinieki