Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" sadarbībā ar Nordic Forestry CAR-ES
(Centre of Advanced Research – Environmental Services)
2013. gada 10.-12. jūnijs Rīga, Salaspils
 starptautiska Baltijas jūras reģiona zinātnisku konference
Starpnozaru pētījumi mežu sociālekonomiskās vērtības paaugstināšanai

Meži sniedz ļoti būtisku ieguldījumu cilvēces labklājības nodrošināšanā. Ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai arvien lielāku uzmanību piešķir gan zinātnieki un politikas veidotāji, gan arī mežu apsaimniekotāji. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" un citas zinātniskās pētniecības organizācijas Baltijas jūras reģionā ir iesaistījušās vairākos nacionālos un starptautiskos projektos, kuros galvenie izpētes jautājumi ir dažādi mežu sociāli-ekonomiskās vērtības aspekti, turklāt šajos projektos tiek īstenota cieša sadarbība ar uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un universitātēm. Intensīvāks zinātniskais dialogs un informācijas apmaiņa palīdzētu stiprināt sadarbību, identificēt nozīmīgākos tēmas aspektus un nodrošināt pamatu turpmākai kopīgai pētnieciskajai darbībai. Šādi jautājumi līdz šim aplūkoti tikai nedaudzos starptautiskos pasākumos, jo sevišķi ņemot vērā starpdisciplinaritāti un reģionālās dimensijas.

Konferencē tika aplūkoti temati, kas saistīti ar ekosistēmu precēm un pakalpojumiem, īpašu uzmanību pievēršot mežu ekonomiskajai vērtībai un tādiem apsaimniekošanas paņēmieniem, kas palīdzētu nodrošināt meža resursu ilgtspējīgu izmantošanu, koncentrējoties arī uz meža ekosistēmu spēju nodrošināt tādus labumus, kā, piemēram, tīru ūdeni, oglekļa piesaisti un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Pasākuma mērķis bija veicināt zinātnisko dialogu starp meža nozares un saistīto nozaru pārstāvjiem Baltijas jūras reģionā, kā arī veidot starptautisku platformu plašai starpnozaru sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kaimiņvalstīm, iesaistot ne tikai zinātniekus, bet arī rūpniecības, nevalstisko organizāciju un valdības iestāžu pārstāvjus, meža un saistīto specialitāšu studentus.

Konferences dalībniekiem piedāvāta iespēja iesniegt uz prezentāciju materiāliem balstītus zinātniskos rakstus publicēšanai žurnālos "Baltic Forestry" un "Mežzinātne".

Pasākuma noslēgumā dalībnieki piedalījās izglītojošā braucienā uz LVMI "Silava" pētījumu objektiem.

Konferences darba valoda - angļu valoda.

Konferences tēmas

  1. Meža ekosistēmu preču un pakalpojumu ekonomiskā vērtība, tās paaugstināšanas paņēmieni.
  2. Ilgtspējīga meža apsaimniekošana racionālai un efektīvai meža resursu un produktu izmantošanai.
  3. Meža apsaimniekošana, ņemot vērā vides pakalpojumus. 

Reģistrācijas forma.

Konferences mājas lapa http://www.bsrclatvia2013.com/

Konferences abstraktu krājums


Organizatoriskā komiteja

  • Zane Lībiete-Zālīte
  • Dagnija Lazdiņa
  • Toms Zālītiis
  • Āris Jansons
  • Anita Baumane
  • Ilva Konstantinova
  • Signe Zommere

Kontaktinformācija

Zane Lībiete-Zālīte, Organizatoriskās komitejas vadītāja

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.