AdapCar un IUFRO (WP 2.02.00) sadarbībā ar
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" organizētā konference
Adaptācijas un pielāgošanās ģenētiskie aspekti meža veselības, koksnes kvalitātes un biomasas ražošanas kontekstā
Genetic aspects of adaptation and mitigation: forest health, wood quality and biomass production
2012. gada 3.—5. oktobrī, Rīgā

Meža ģenētikas, selekcijas un atjaunošanas perspektīvo pētījumu centrs AdapCAR ir viens no Ziemeļvalstu meža pētījumu sadarbības komitejas (Nordic Forest Research Co-operation Committee — SNS) tīkla projektiem, tas ir izveidots laika periodam no 2011. līdz 2015. gadam, un to vada profesors Erik Dahl Kjaer no Kopenhāgenas universitātes Dānijas meža un ainavu institūta. AdapCAR mērķis ir uzlabot zināšanas par koku pielāgošanos globālajai sasilšanai. Klimatiskajiem apstākļiem ģenētiski nepiemēroti koki ir vairāk pakļauti slimību riskam, un ģenētiskajai variācijai kopā ar adaptīvām pazīmēm ir būtiska loma koku veselības saglabāšanā mainīga klimata apstākļos. Vispārējais AdapCAR mērķis ir atbalstīt ģenētisko resursu apgūšanu un praktisku pielietošanu.

Šī projekta specifiskais mērķis ir uzlabot sadarbību (tajā skaitā apmaiņu ar idejām) un veicināt jaunu meža ģenētiskās izpētes un selekcijas projektu attīstību Baltijas jūras reģionā, lai:

  • iegūtu labāku izpratni par to, kā koki pielāgojas klimata izmaiņām;
  • veicinātu uzkrātā CO2 apjoma un biomasas pieaugumu;
  • sekmētu meža reproduktīvā materiāla uzlabošanu un pielietošanu, kas nodrošinātu augstvērtīgu produkciju, labu veselību, kā arī minimālus klimata izraisītus postījumus un stabilitāti ilgtermiņā;
  • uzlabotu Baltijas jūras reģiona pētniecisko vidi, veicinot savstarpēju saikni starp molekulāro bioloģiju un genomu izpēti apstākļos, kad ģenētisko resursu uzlabošana apsaimniekošana, aizsardzība un izmantošana ir vispāratzīta.

AdapCAR organizē ikgadēju tikšanos Baltijas jūras reģiona partnerorganizācijām un uzaicina citu valstu ekspertus, kuri katrs pēta kādu specifisku adaptācijas aspektu. Otrā AdapCAR tikšanās tika organizēta kā IUFRO starptautiska zinātniska konference "Genetic aspects of adaptation and mitigation: forest health, wood quality and biomass production" ("Adaptācijas un pielāgošanās ģenētiskie aspekti meža veselības, koksnes kvalitātes un biomasas ražošanas kontekstā") pielietojot starpdisciplināru pieeju, iesaistot zinātniekus ne tikai no meža selekcijas virziena, bet arī no molekulārās ģenētikas un meža patoloģijas jomām.

Konferences dalībnieki no 10 valstīm uzstājās ar divdesmit sešām mutiskām prezentācijām un vienpadsmit posteru prezentācijām. Galvenās prezentāciju tēmas:

  • kaitēkļu un slimību rezistences mehānismi;
  • kaitēkļu un slimību rezistences ģenētiskā variācija;
  • meža genomu izmantošana klimata izmaiņu ietekmes mazināšanai un pielāgoties spējīgu (elastīgu) koku selekcionēšanai;
  • nākotnes klimatam piemērots ģenētiskais materiāls;
  • selekcija ar mērķi uzlabot koksnes kvalitāti un biomasas apjomu.

Mēs vēlamies pateikties SNS par finansiālu atbalstu AdapCAR tīklam un šai konferencei, kā arī IUFRO virzienam 2.00.00 "Fizioloģija un ģenētika" par atbalstu. Pasākums un daļa no prezentētajiem pētījumiem finansēti no Eiropas Sociālā fonda projekta "Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē" (Nr. 2009/0200/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/146).

Detalizētāka informācija par konferenci pieejama konferences mājas lapā http://www.nordicforestresearch.org/adapcar/meetings/.

Konferences abstraktu krājums šeit.

Āris Jansons
29109529

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.