Arta Bārdule, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena zinātniskā asistente. Promocijas darba nosaukums: Mikro- un makroelementu plūsmas īscirtmeta apšu hibrīdu (Populus tremula L. x Populus tremuloides Michx.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē. Darba vadītāja vadošā pētniece, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa.

Lauma Brūna, meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumu virziena zinātniskā asistente. Promocijas darba nosaukums: Sporu infekcijas un veģetatīvā micēlija nozīme sakņu piepes izplatībā egļu audzēs. Darba 1. vadītājs – vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks.

Gundega Done, medniecības un faunas menedžmenta pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums:
Briežu dzimtas Cervidae populāciju struktūras ietekme uz zaudējumiem mežsaimniecībai Latvijā. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.biol. Jānis Ozoliņš.

Kārlis Dūmiņš, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena zinātniskais asistents. Promocijas darba nosaukums: Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību. Darba vadītāji vadošie pētnieki Dr.silv. Dagnija Lazdiņa un Dr.silv. Āris Jansons.

Baiba Jansone

Līga Jansone, meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums:
Ģenētiskās variācijas izmantošanas iespējas mežaudžu pielāgošanās klimata izmaiņām veicināšanā. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons.

Santa Kalēja, meža darbu un enerģētikas pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums:
Harvestera pielietošanas ietekme uz jaunaudžu kopšanas rentabilitāti. Darba 2. vadītājs vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš.

Zane Kalvīte, meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums: Mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti. Darba 1. vadītāja  vadošā pētniece, Dr.silv. Zane Lībiete.

Ilze Kārkliņa, meža darbu un enerģētikas pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums: Meža augsnes ielabošanas ar slāpekli un koksnes pelniem ietekmes uz ūdens ekoloģisko kvalitāti izpēte. Promocijas darba vadītājs – vadošais pētnieks, Dr.silv.
Andis Lazdiņš.

Māra Kitenberga, meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums: Meža ugunsgrēku ietekme uz kokaudžu un zemsedzes struktūru. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons.

Ivars Kļaviņš, meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums: Ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības ietekme uz vielu apriti un jaunaudžu attīstību pēc atjaunošanas cirtes. Darba 1. vadītāja vadošā pētniece, Dr.silv. Zane Lībiete.

Oskars Krišāns, meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums:
Modelis mitruma un temperatūras režīma ietekmes uz koku augšanu novērtēšanai. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons.

Baiba Krivmane, Ģenētisko resursu centra zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums:
Parastās priedes mikroRNS loma stresa un slimību atbildes reakcijās. Darba 1. vadītājs vadošais pētnieks, Dr.biol. Dainis Edgars Ruņģis.

Līva Legzdiņa

Jānis Liepiņš, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums:
Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma noteikšanas metodikas izstrāde un resursu aprēķini Latvijā. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.silv. Kaspars Liepiņš.

Kristaps Makovskis, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums:
Lauksaimniecībā neizmantotās zemes ekonomiskais novērtējums ātraudzīgo kokaugu plantāciju ierīkošanai. Darba zinātniskā konsultante vadošā pētniece, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa.

Ilze Matisone, meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums:
Oša Fraxinus excelsior L. audžu dabiskā atjaunošanās Latvijā. Darba vadītāji vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks un pētniece, Dr.biol. Natālija Burņeviča.

Modris Okmanis, meža darbu un enerģētikas pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums: Koksnes pelnu izmantošana mežaudžu mēslošanā. Darba vadītāji – vadošie pētnieki, Dr.silv.
Dagnija Lazdiņa  un Dr.silv. Andis Lazdiņš.

Aivars Ornicāns, medniecības un faunas menedžmenta pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums:
Lūšu izdzīvošanai nepieciešamo vides resursu analīze Latvijā. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.biol. Jānis Ozoliņš.

Guna Petaja, meža darbu un enerģētikas pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums: Koksnes pelnu un slāpekļa minerālmēslojuma īstermiņa ietekme uz zemsedzes veģetāciju un krājas papildpieaugumu skujkoku audzēs. Darba vadītājs
vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš.

Juris Rieksts-Riekstiņš, meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums:
Prognozēto klimata izmaiņu ietekme uz kokaudžu ražību Latvijas teritorijā. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons.

Mārcis Saklaurs

Ingars Siliņš, meža entomoloģijas pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums:
Dabisko ienaidnieku ietekmes novērtējums uz ozolu mūķenes (Lymantria dispar L.) mirstību un izplatības tendencēm Kurzemē. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.biol. Agnis Šmits.

Ilze Šņepste, Ģenētisko resursu centra zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums:
Inducētās rezistences loma parastās priedes Pinus sylvestris L. stādu izturības veidošanā pret Lophodermium spp. Darba 1. vadītājs vadošais pētnieks, Dr.biol. Dainis Edgars Ruņģis.

Agita Treimane, mežkopības un meža resursu pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums: Mellenes (Vaccinium myrtillus L.) un brūklenes (V. vitis-idaea L.) ekoloģija, sastopamība, potenciālā raža dažādos meža tipos un mežsaimnieciskās darbības ietekme uz to. Darba 2. vadītāja – vadošā pētniece, Dr.silv. Zane Lībiete.

Astra Zaļuma, meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumu virziena zinātniskā asistente. Promocijas darba nosaukums: Dažādu koku sugu uzņēmība pret sakņu trupi izraisošo sēņu Heterobasidion annosum un Heterobasidion parviporum infekcijuDarba 2. vadītājs – vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks.

Juris Zariņš, meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums: Upju aizsargjoslu apsaimniekošanas ekoloģiskais un mežsaimnieciskais izvērtējums. Darba vadītājs
vadošais pētnieks, Dr.silv. Jurģis Jansons.

Agris Zimelis, meža darbu un enerģētikas pētījumu virziena zinātniskais asistents.
Promocijas darba nosaukums: 
Skujkoku celmu izstrādes un transportēšanas energoefektivitātes paaugstināšanas tehnoloģisko risinājumu pamatojums.

Agrita Žunna, medniecības un faunas menedžmenta pētījumu virziena zinātniskā asistente.
Promocijas darba nosaukums:
Vilka Canis lupus populācijas stāvoklis pēc aizsardzības plāna ieviešanas Latvijā: izplatība, demogrāfija, radniecības struktūra un barošanās ekoloģija. Darba vadītājs vadošais pētnieks, Dr.biol. Jānis Ozoliņš.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.