LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Notikusi pirmā LIFE OrgBalt Uzraudzības grupas sanāksme un EK monitoringa vizīte

 

Šī gada 28. un 29.janvārī Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" norisinājās Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE starptautiskā projekta LIFE OrgBalt "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" pirmā Eiropas Komisijas monitoringa vizīte un Uzraudzības grupas sanāksme.

Lai ik gadu novērtētu kopējo LIFE projekta progresu, Eiropas Komisija organizē t.s. Monitoringa vizītes. Šoreiz LIFE OrgBalt partneri prezentēja pirmos sagatavotos projekta nodevumus (dokumenti pieejami angļu valodā):

Pēc Monitoringa vizītes norisinājās arī pirmā LIFE OrgBalt Uzraudzības grupas sanāksme. Uzraudzības grupa izveidota, pieaicinot projekta rezultātos ieinteresēto pušu pārstāvjus – siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG) inventarizācijas speciālistus, zinātniekus, institūcijas un politikas veidotājus, lai divreiz gadā sniegtu tiem pārskatu par projekta progresu un pārrunātu aktualitātes, ar mērķi uzlabot informētību par projekta rezultātiem un sekmēt projekta rezultātu praktisku ieviešanu klimata politikas plānošanas dokumentu uzlabošanā. 

Uzraudzības grupas uzdevums ir uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu, konsultēt projekta vadības grupu stratēģiskos jautājumos, sniegt ieteikumus projekta rezultātu pielietojamības uzlabošanai.

LIFE OrgBalt mērķis ir uzlabot SEG emisiju aprēķinus, izstrādājot reģionāli izmantojamus emisiju faktorus un uzlabojot aktivitātes datus, un demonstrēt klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumus auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanai lauksaimniecības un meža zemēs. Tādējādi, Uzraudzības grupā piedalās deleģētie pārstāvji no Lietuvas Vides ministrijas, Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas, Igaunijas Lauku jautājumu ministrijas, Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas, Igaunijas Vides aģentūras, Latvijas Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Latvijas Valsts augu aizsardzības dienesta un Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Uzraudzības grupas sanāksmes prezentācijas (angļu valodā) pieejamas – šeit.

Par LIFE OrgBalt
Projekta "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) mērķis ir izstrādāt reģionālus SEG emisiju faktorus auglīgām organiskajām augsnēm lauksaimniecības un meža zemēs, demonstrēt inovatīvus klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumus šajās augsnēs un izstrādāt priekšlikumus identificēto pasākumu ietveršanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un klimata politikas plānošanas dokumentos. Projektu no 2019. līdz 2023. gadam īsteno vadošais partneris Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija), Somijas Dabas resursu institūtu "Luke", Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru, biedrību "Baltijas krasti" (Latvija) un Michael Succow fondu (Vācija) ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas: www.orgbalt.eu.

Publicēta 2020.02.07. 16:08:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.