LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība zinātniski praktiskā konferencē par meža atjaunošanu Baltkrievijā

Meža selekcijas projektu grupas pētniece D. Auzenbaha, zinātniskie asistenti I. Zariņa un M. Zeps piedalījās starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ НА ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННОЙ ОСНОВЕ” Baltkrievijas nacionālās zinātņu akadēmijas meža institūtā (ИНСТИТУТ ЛЕСА НАН БЕЛАРУСИ) Gomeļā uzstājoties ar ziņojumu „СЕЛЕКЦИЯ ГИБРИДОВ ОСИНЫ (POPULUS TREMULA L. × POPULUS TREMULOIDES MINCHX.) В ЛАТВИИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В БУДУЩЕМ”, kā arī iepazīstoties ar Baltkrievijas, Krievijas u.c. bijušās Padomju Savienības valstu aktuālo pētījumu virzieniem mežzinātnē un pārrunājot turpmāk iespējamos kopīgos pētījumus.

Darbs risinājās divās sekcijās – 1) Meža ģenētika, selekcija, sēklkopība un biotehnoloģijas un 2) Meža stādāmā materiāla izaudzēšana un meža kultūru ierīkošana, meža audzēšanas ekoloģiski-ekonomiskie aspekti. Konferencē piedalījās zinātnieki un nozares speciālisti no:

 • Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск, Россия),
 • ФГУП НИИ лесной генетики и селекции (г. Воронеж, Россия),
 • ДГП «Институт общей генетики и цитологии» РГП ЦБИ КН МОН РК (г. Алматы, Казахстан),
 • Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар, Россия),
 • НовГУ им. Ярослава Мудрого, Филиал ФГУ «Рослесозащита» в Новгородской области (г. Великий Новгород, Россия),
 • Институт леса Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск, Россия),
 • ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (г. Гомель, Беларусь),
 • НовГУ им. Ярослава Мудрого, Филиал ФГУ «Рослесозащита» в Новгородской области (г. Великий Новгород, Россия),
 • Филиал ФГУ «Рослесозащита» в Новгородской области (г. Великий Новгород, Россия),
 • Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины (г. Киев, Украина),
 • Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь), ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (г. Гомель, Беларусь),
 • Институт леса Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск, Россия),
 • Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита, Россия),
 • ДГП «Институт общей генетики и цитологии» РГП ЦБИ КН МОН РК (г. Алматы, Казахстан),
 • LVMI „Silava”, Latvija.

Baltkrievijas mežsaimniecības ministra pirmais vietnieks Крук Н.К. iepazīstināja ar meža atjaunošanas un sēklkopības aktualitātēm valstī un meža nozari kopumā. Baltkrievijas nacionālās zinātņu akadēmijas Meža institūta direktors Ковалевич А.И. – par sēklkopības galvenajiem uzdevumiem, problēmām un risinājumiem.

Baltkrievijā mežainums ir 38,2%, 51% no meža resursiem ir ar ierobežotu apsaimniekošanas režīmu, strādā 97 mežsaimniecības,. Sugu sastāvu kopumā valstī raksturo formula: 6P 1E 2B 1M + Oz, A, ats.Os, K, Ba, Le. Plānots palielināt priežu audžu īpatsvaru.

Ir izdalīti parastās priedes pluskoki 1720 gab. un parastās egles pluskoki 384 gab., kā arī citām koku sugām. Intensīva meža sēklu bāzes attīstība notikusi laikā no 2001. līdz 2009. gadam. II pakāpes (1,5 paaudze) sēklu plantāciju ierīkošana priedei un eglei uzsākta 1993.gadā. Baltkrievijā pašlaik ir 1226 ha I pakāpes un 439 ha II pakāpes sēklu plantāciju. Šobrīd plāno Baltkrievijai nepieciešamos nākamās pakāpes sēklu plantāciju apjomus. Ir ierīkotas parastā ozola sēklu plantācijas, tās vēl ir jaunas un neražo ar pilnu jaudu. Ozola sēklu ieguve sastāda 0,1 – 4% no kopējās sēklu produkcijas. Baltkrievijā ir izdalīti ģenētiskie rezervāti 4443 ha platībā, kuros saimnieciskā darbība praktiski nenotiek, pieļautas tikai sanitārās cirtes, kopšanas cirtes un galvenās cirtes - aizliegtas. Jebkura saimnieciska darbība jāsaskaņo ar Meža institūta speciālistiem.

Galvenais meža selekcijas un sēklkopības uzdevums Baltkrievijā - meža atjaunošanas un meža ieaudzēšanas pilnīga nodrošināšana ar uzlabotu un šķirnes meža koku sēklu materiālu, kas garantētu paaugstinātu koku kvalitāti, produktivitāti un stādījumu noturību, saīsinātu laika periodu, kas nepieciešams koksnes izaudzēšanai. 1998.gadā Nacionālās zinātņu akadēmijas Meža institūtā izstrādāta Programma, kas aizsāka jaunu etapu meža selekcijā un sēklkopībā („Программа сохранения лесных генетических ресурсов и развития селекционного семеноводства основных лесообразующих пород Республики Беларусь на период до 2015 года”) –otrās pakāpes sēklu plantāciju izveidošanu. Programmas mērķis - meža sēklkopības sistēmas organizēšana uz ģenētiskās selekcijas pamatiem. Prioritārie virzieni – meža ģenētisko resursu saglabāšana, sēklu bāzes tālāka attīstīšana un pilnveidošana, padziļināti, uz ģenētiskiem pamatiem balstīti, meža koku sugu selekcijas pētījumi. Sēklu bāzes pilnveidošana notiek divos virzienos - plantāciju un populāciju selekcija, ar aptuveni vienlīdzīgu ieguldījumu kopējā iegūstamajā sēklu apjomā. Plānots atlasīt parastās priedes, egles un ozola stādījumus sēklu ieguvei, pamatojoties uz dažādu populāciju pēcnācēju ģenētiskās selekcijas salīdzinošajiem vērtējumiem ierīkotajās meža kultūrās. Esošo sēklu plantāciju vecumstruktūras analīze liecina, ka tās ražos sēklas līdz 2020.gadam, pēc tam ekspluatācijā nonāks otrās pakāpes sēklu plantācijas. Plānots ierīkot vairāk kā 450 ha skuju koku otrās pakāpes sēklu plantācijas. Bez tam turpinās parastā ozola pirmās pakāpes sēklu plantāciju izveidošana. Pēc rūpīgu pētījumu veikšanas, lai izslēgtu spontānas hibridizācijas iespējas, kas var pasliktināt vietējo populāciju, ģenētisko rezervātu, šķirņu izmēģinājumu, sēklu plantāciju un citu ģenētiskās selekcijas objektu pēcnācēju kvalitāti, inficējot tos ar nevēlamiem gēniem, plānots ierīkot introducentu sēklu plantācijas ap 70 ha lielā platībā. Būtiska ir Baltkrievijas selekcijas un sēklkopības centra izveidošana, kas koordinē seklu bāzes objektu izveidošanu un ekspluatāciju un uzlabotas kvalitātes stādāmā materiāla izaudzēšanu valstī. Baltkrievijas Meža institūtā ir izveidota meža koku sēklu gēnu banka, ir izstrādāta un sākta realizēt programma meža koku sēklu kolekcijas izveidošanai. Notiek intensīvs darbs parastā ozola un Eiropas lapegles sēklkopības jautājumu risināšanā.

Ir visi priekšnoteikumi ģenētiskā monitoringa sistēmas izveidošanai: kvalificēti kadri, pārdomāti aprīkota un iekārtota molekulārās ģenētikas pētījumu laboratorija, kuras darbības potenciāls meža koku sugu ģenētisko analīžu veikšanā ir nodrošinājis ne tikai meža koku ģenētisko resursu raksturošanu, bet arī šo rezultātu pielietošanu selekcijas darbā. Ir izstrādāta ģenētisko analīžu metodika visām mežaudzes veidojošām koku sugām valstī, novērtēts ģenētiskās daudzveidības līmenis dabiskās izcelsmes audzēs (ieskaitot ģenētiskos rezervātus), veikta otrās pakāpes sēklu plantāciju ģenētiskā inventarizācija Gomeļas un Brestas apgabalos, izveidota pluskoku ģenētisko pasu datu bāze. Ģenētiskā pase dod iespēju pilnveidot selekcijas bāzi augstākā kvalitātes pakāpē, saglabāt ģenētiskos resursus un modelēt produktīvāku un noturīgāku nākamo stādījumu struktūru. Zinot dabisko mežaudžu ģenētisko struktūru, arī jauno sēklu plantāciju klonu sastāvs tiek izvēlēts ar aprēķinu, lai būtiski nemainītos no šādu plantāciju sēklām izaudzēto mežaudžu ģenētiskā struktūra. Notiek arī pētījumi par molekulāri - ģenētisko marķieru pielietošanu meža fitopataloģijā konkrētu patogēnu precīzai identifikācijai (Баранов О.Ю., Пантелеев С.В., Падутов В.Е. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (г. Гомель, Беларусь) „ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕЯНЦЕВ И ПОЧВЫ В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ „).

Nozīmīgākie ziņojumi konferencē:

 • Par parastā ozola sēklkopības problēmām Krievijā: д.с.-х.н., проф. Ефимов Ю.П., ФГУП НИИ лесной генетики и селекции (г. Воронеж, Россия) „ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕНОВОДСТВА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ”.
 • Голиков А.М. НовГУ им. Ярослава Мудрого, Филиал ФГУ «Рослесозащита» в Новгородской области (г. Великий Новгород, Россия) „ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ И НАСЛЕДСТВЕННУЮ НЕРАВНОЦЕННОСТЬ ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ”.
 • Голиков А.М.Филиал ФГУ «Рослесозащита» в Новгородской области (г. Великий Новгород, Россия). „АДАПТИВНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ЭНАНТИОМОРФ ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НА СЕВЕРО–ЗАПАДЕ РОССИИ„.
 • Ветчинникова Л.В. ziņoja par Krievijas ZA Karēlijas meža institūtā veiktiem pētījumiem saistībā ar Karēlijas bērzu, kas pieskaitāms Ziemeļeiropas un atsevišķās vietās Austrumeiropas dendroflorai, bet neveido mežaudzes.
 • Машкина О.С., Исаков Ю.Н. Воронежский государственный университет, ФГУП НИИ лесной генетики и селекции (г. Воронеж, Россия) „ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР ОСИНЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ IN VITRO".

Izmēģinājuma stādījumu apskate:

Konferences laikā bija iespēja iepazīties ar zinātnisko izmēģinājumu stādījumiem. Baltkrievijā šobrīd notiek intensīvs darbs pie Karēlijas bērza plantāciju ierīkošanas. Ir iestādīti apmēram 100 ha Karēlijas bērza plantāciju. Mums bija iespēja aplūkot vecāko Karēlijas bērza izmēģinājumu stādījumu, kurš ierīkots 80 gadu vidū. Starp Karēlijas bērziem stādījumā redzama liela stumbru formu daudzveidība. Šajā stādījumā ir atlasīti pirmie Karēlijas bērza pluskoki plantāciju ierīkošanai. Apskatījām arī priedes pluskoku pēcnācēju izmēģinājumu stādījumu (attēlā) un priežu potējumu stādījumu, potzari ievākti Černobiļā tūlīt pēc avārijas 1986. gadā no priedēm, kurām bija saglabājušies daži dzīvi zari.


Parastās prides pluskoku pēcnācēju izmēģinājuma stādījums 30 gadu vecumā.

Publicēta 2009.09.25. 12:11:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.