LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

ToSIA (Tool for Sustainable Impact Assessment) apmācības

Laika posmā no šī gada 23. līdz 27. martam LVMI Silava pētnieks Jānis Donis un asistents Ansis Actiņš kopā ar Norvēģijas kolēģiem piedalījās mācībās par mežsaimniecības ilgtspējības novērtēšanu. Mācības notika Eiropas Meža institūtā (turpmāk tekstā – European Forest Institute jeb saīsināti - EFI), Joensuu, Somijā.

Apmācību pamatā bija ToSIA (Tool for Sustainable Impact Assessment) – Eiropas Savienības 6. Ietvarprogrammas aktivitātes "Globālo izmaiņu un ekosistēmu izpēte" projekta EFORWOOD (apvieno 38 dalīborganizācijas no 21 valsts ar kopējo projekta budžetu ~ 20 milj. EUR) ietvaros izveidota metodika un instruments integrētam Eiropas kokmateriālu un koksnes plūsmas ilgtspējības novērtējumam, pamatojoties uz trijiem - meža un resursu plūsmas ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un sociālajiem - aspektiem.

Apmācības vadīja EFI pētnieki Marcus Lindner, Tommi Suominen un Diana Vötter, kuri koordinē un daļēji nodrošina ToSIA izstrādes procesu projekta EFORWOOD ietvaros. Apmācību norise tika organizēta sekojoši:

  • Vispārēja informācija par ilgtspējības ietekmes novērtēšanu, izmantojot ToSIA.
  • Iepazīstināšana ar ToSIA un datu bāzes struktūru, uzbūvi un darbības principiem. Iepazīstināšana ar projektā EFORWOOD definētajiem un ToSIA izmantotajiem ilgtspējību raksturojošiem indikatoriem un to vērtībām.
  • Iepazīstināšana ar projektā EFORWOOD definētajiem un ToSIA izmantotajiem Eiropas mežsaimniecības – koksnes ķēdes attīstības scenārijiem un alternatīvām.
  • ToSIA darbības, datu un rezultātu demonstrēšana, pamatojoties uz projektā EFORWOOD izveidotajiem Eiropas mežsaimniecības – koksnes ķēdes procesu aprakstiem.
  • Vienkāršota mežsaimniecības – koksnes plūsmu aprakstoša procesa izveide (tai skaitā produktu plūsma un procesus raksturojošo ilgtspējības indikatoru vērtību aprēķināšana).

Galvenās atziņas:

ToSIA, piemērojot to Latvijas apstākļiem, būtu izmantojama, apskatot koksnes un kokmateriālu plūsmu no meža līdz produkta gala patērētājam un atkārtotai pārstrādei, ļaujot modelēt iespējamos attīstības scenārijus un nodrošinot caurskatāmu lēmumu pieņemšanas atbalsta procesu. Ilgtspējības indikatoru un to vērtību identificēšanā nozīmīgs faktors ir dažādu un iespējami plaši un līdzsvaroti pārstāvētu interešu grupu (akadēmiskie pārstāvji, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, meža nozares uzņēmumi un tos pārstāvošās biedrības) iesaistīšana, tā nodrošinot modelēto rezultātu ticamību.

Latvijā iespējams identificēt divas ToSIA iespējamas lietotāju grupas:
1.
Valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas - pilnveidojot meža nozares attīstības un vides politikas dokumentus un/vai teritoriju attīstības plānus.
2.
Meža nozares uzņēmumi un tos pārstāvošās biedrības – pilnveidojot to korporatīvās stratēģijas, īpaši sociālās un vides politikas un darbības attīstības sfērās.

Publicēta 2009.04.09. 9:56:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.