LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Aktualitātes ERAF projektā par uzmērīšanas programmatūru izstrādi uz MSI projekta bāzes

 

 

LVMI Silava uz meža statistiskās inventarizācijas (MSI) datu un metodikas pamata turpinās ERAF projekts Nr. 2010/0247/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/133 „Inovatīvu metožu un atbalsta programmatūras izstrāde koksnes resursu uzmērīšanai un novērtēšanai uz Latvijas meža statistiskās inventarizācijas informācijas bāzes”.

Tā ietvaros paredzēts izstrādāt veidu, kā nākotnē meža apstākļos elektronizēt koku dimensiju mērījumus, izmantojot jaunākās paaudzes elektronisko mērinstrumentus un mērījumu informāciju saglabājot sagatavotās aplikācijās GPS uztvērējos ar iebūvētu plaukstdatoru. Sagatavotās datorprogrammas būs publiski pieejamas brīvai lietošanai lejupielādei LVMI Silava mājas lapas projekta šķirtnē, sniedzot tiešu bezmaksas atbalstu meža uzmērīšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Lai sagatavotu programmatūras izstrādes prasību specifikācijas, projekta pirmajos pārskata periodos veikti sekojošas darbi:

  • apkopota esošā normatīvā un informatīvā bāze, kas regulē Meža valsts reģistra izstrādi un uzturēšanu, kā arī izstrādāta telpiskās un atribūtu informācijas specifikācijas un esošā publiski pieejamā atribūtu informācijas aktualizēšanas programmatūras metodiskā pieeja;
  • izvērtētas programmatūru izstrādes platformas (galvenokārt atvērta koda), lai pēc programmatūru izstrādes nebūtu nepieciešami papildus finansiālie ieguldījumi;
  • fiksēti telpisko datu attēlošanas nosacījumi uzmērīšanas darbu laikā, piemēram, uzmērīto koku izvietojums parauglaukuma teritorijā vai nogabala teritorijā, veicot cirsmu novērtēšanu.

Tiek plānoti programmatūru un mērījumu metodiku testēšanai nepieciešamie parauglaukumi, kā arī ierīkoto parauglaukumu datu ievade testēšanas datu bāzē:

  • projekta vajadzībām pielāgota meža statistiskās inventarizācijas 1. cikla datu bāze;
  • apkopotas meža statistiskās inventarizācijas atsevišķu koku uzmērījumu datu bāzes;
  • veikta metodikas izstrādei un programmatūru testēšanai nepieciešamo parauglaukumu datu ievadīšana datu bāzē.

Ir iegūti un notestēti ārvalstu statistiskās inventarizācijas un nogabalu līmeņa meža inventarizācijas un aktualizācijas veikšanas programmatūru piemēri.

Lai programmatūras izstrādes rezultātā būtu iespējama elektronisko mērinstrumentu plašāka izmantošana, rādītājus uzreiz fiksējot elektroniskā formātā, iegādāti un testēti GPS uztvērēji, elektroniskie dastmēri, augstuma un attāluma mēri, novērtējot mērījumu bezvadu datu pārraides iespējas.

Pašreiz notiek darbs pie prasību specifikācijas izstrādes, kas definē nosacījumus projektā plānoto programmatūru sagatavošanai.

Publicēta 2011.09.29. 15:39:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.