LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Turpinās projekta „Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšana” īstenošana

SIA "MNKC" sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” īsteno Meža nozares kompetences centra programmas pētniecisko projektu "Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai".

Projekts tiek īstenots 7 pētniecības virzienos.

1. projekta virziens: Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei.
Mērķis: Ar selekcijas darba metodēm izpētīt un aprakstīt meža koku sugu atlasīto klonu iedzimtības pazīmes.
Uzdevums: Pielietojot atkārtotas atlases shēmu, kuras pamatā ir ģenētiskā materiāla rekombinācija (priedei, parastajai eglei un kārpainajam bērzam), kā arī atlasi starpsugu krustojumu materiāla ietvaros (apšu hibrīdiem) veikt meža selekcijas materiāla izpēti, kā arī pētījumus maksimāla selekcijas efekta praktiskās realizācijas jomā.
Sagaidāmais rezultāts: Klonu saraksts ar produktivitāti raksturojošo iedzimtības pazīmju raksturojumu, no kura ir iespējams atlasīt klonus ar interesējošām īpašībām parastās priedes 2. un 3. kārtas, egles 2. kārtas, kārpainā bērza 3. kārtas sēklu plantāciju izveidei, apšu hibrīdu klonu stādījumu izveidei, kā arī pētījumu rezultāti ģenētiski augstvērtīgu parastās egles klonu pavairošanai ar somatiskās embrioģenēzes metodi.

2. projekta virziens: Bērza koksnes iekrāsojuma izpēte molekulāri ģenētiskā līmenī.
Mērķis: Molekulāri ģenētiskā līmenī atrisināt jautājumu par bērzu koksnes iekrāsojumu izraisošo patogēnu identitāti un izplatību Latvijas bērzu audzēs.
Uzdevums: Identificēt rezistentas bērzu audzes vai indivīdus; papildināt pašreizējo bērzu fenotipisko novērtējumu ar molekulāri ģenētisku izvērtēšanas analīzi, dodot iespēju nākotnē nodrošināt saplākšņu ražošanu ar augstvērtīgu izejmateriālu.
Sagaidāmais rezultāts: Zināšanas, kas ļaus radīt inovatīvu bērza reproduktīvā materiāla ieguves tehnoloģiju, kurā tiks ņemtas vērā ne tikai bērzu fenotipiskās īpašības, bet arī to rezistence pret koksnes iekrāsojuma veidojošiem patogēniem.

3. projekta virziens: Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte.
Mērķis: Balstoties uz empīriski iegūtajiem datiem un līdz šim īstenoto pētījumu rezultātiem, vispusīgi novērtēt celmu izstrādes pielietošanas iespējas skujkoku audžu atjaunošanai trupes inficētās platībās.
Uzdevums: Celmu izstrādes un biokurināmā sagatavošanas cikla analīze; H. annosum izplatības ierobežošanas efekta izpēte, veicot atcelmošanu trupes bojātās audzēs.
Sagaidāmais rezultāts: Projekta galvenie rezultāti ir vispusīga sakņu trupes izplatību veicinošo faktoru analīze un celmu izstrādes trupes ierobežošanas potenciāla novērtējums trupes bojātās skujkoku audzēs.

4. projekta virziens: Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un CO2 piesaistes pētījumi.
Mērķis: Iegūt mežsaimniecisko darbību ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti modelēšanai nepieciešamos empīriskos datus un izstrādāt matemātiskos vienādojumus emisiju un piesaistes aprēķiniem.
Uzdevums: Pētījumu objektu atlase un empīrisko datu ieguve mežsaimniecisko darbību un meža bojājumu ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti galvenajās meža oglekļa krātuvēs novērtēšanai; oglekļa uzkrājuma izmaiņu izpēte meža augsnē, nedzīvajā zemsegā un nedzīvās koksnes smalkajā; virszemes un pazemes biomasas un oglekļa satura aprēķinu vienādojumu izstrādāšana.
Sagaidāmais rezultāts: Empīrisko datu kopa un vienādojumi, kas nepieciešami mežsaimniecisko darbību ietekmes uz CO2 piesaisti un SEG emisijām metodikas izstrādāšanai.

5. projekta virziens: Klimata izmaiņu ietekmes uz mežsaimniecību pētījumi.
Mērķis: Izstrādāt pētījumu aprakstus un no tiem izrietošus iespējamos risinājumus mežaudžu vitalitātes un produktivitātes nodrošināšanai prognozētajos klimatiskajos apstākļos; nodrošināt detālu sākotnējo klimata izmaņu ietekmes vērtējumu, un ievākt un apkopot, aprakstīt un analizēt empīrisko materiālu.
Uzdevums: Sagatavot risinājumus klimata izmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanai katrai no saimnieciski nozīmīgām koku sugām atbilstoši klimata izmaiņu scenārijiem; veikt datu kvantitatīvu analīzi un papildus datu ievākšanu un analīzi.
Sagaidāmais rezultāts: Novērtējums par potenciālo sugu sastāvu prognozēto klimata izmaiņu kontekstā, apraksts par dažādiem potenciāliem pasākumiem, kas izmantojami meža apsaimniekošanas plānošanai.

6. projekta virziens: Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte.
Mērķis: Identificēt iespējas optimizēt mežsaimniecisko darbību ietekmi uz vidi.
Uzdevums: Pārbaudāmo kritēriju un indikatoru saraksta izveide un metodiskās piemērotības sākotnējais izvērtējums.
Sagaidāmais rezultāts: Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi nozīmīguma novērtējums; izstrādāta mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi novērtēšanas sistēma.

7. projekta virziens: Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana izmantojot pārmērītos meža statiskās inventarizācijas datus.
Mērķis: Nodrošināt meža nozari ar adekvātiem koksnes pieauguma un augšanas gaitas prognožu modeļiem.
Uzdevums: Koksnes pieauguma prognožu modeļu izstrāde; audžu augšanas gaitas (diametra, augstuma, šķērslaukuma un koku skaita izmaiņu) modeļu izstrāde.
Sagaidāmais rezultāts: Vienādojumu sistēmas saimnieciski nozīmīgāko koku sugu kokaudžu krājas pieauguma, krājas diferences aproksimācijai; audžu augšanas gaitas (diametra, augstuma, šķērslaukuma un koku skaita izmaiņu) modeļem; sistēmas saimnieciskās darbības ietekmētu audžu (kopšana, meliorācijas sistēmu atjaunošana) augšanas gaitas aproksimācijai.

Publicēta 2011.09.26. 14:21:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.