LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jaunas zināšanas un pieredze par ekofizioloģisko mērījumu tehniku COST akcijas vasaras skolā

2011. gada 5.-9. septembrī Monte Bondone (Trento, Itālijā) notika COST akcijas FP0903 un ES0903 vasaras skola “Ekofizioloģisko mērījumu tehnika klimata pārmaiņu un piesārņojuma kontekstā”. LVMI Silava pārstāvēja Meža vides laboratorijas pētniece Arta Bārdule.

Vasaras skolas laikā dalībnieki ieguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par sekojošiem tematiem:

  • Augu ūdens potenciāls un tā mērīšanas iespējas. Tika veikti praktiski augu ūdens potenciāla maiņas pētījumi atkarībā no augu ūdens pieejamības stresa pakāpes, apkārtējās vides temperatūras, mitruma un saules starojuma intensitātes, izmantojot PMS Instrument Company instrumentus (1. att.), kuru pamatā ir spiediena kamera (Ψw mērījumi).


1. att. Augu ūdens potenciāla mērīšanas instruments PMS Instrument (Model 670). 

  • Augsnes oglekļa dioksīda (CO2) emisijas. Vasaras skolas laikā tika veikti praktiski augsnes CO2 emisiju mērījumi, izmantojot manuālu (2. att. a) un automātisku (2. att. b) mērīšanas kameru. Tika apskatīta augsnes temperatūras un mitruma ietekme uz izdalītās CO2 koncentrācijas, kā arī dažādu iestatījumu vērtību manuālā sistēmā ietekme uz mērījumu rezultātiem. Par iegūtiem rezultātiem sagatavots un prezentēts ziņojums.


 
b
2. att. Manuāla (a) un automātiska (b) sistēma augsnes CO2 emisiju mērīšanai.

  • Augu gāzu maiņas (fotosintēzes) mērījumi. Tika apgūtas teorētiskas un praktiskas iemaņas, lai darbotos ar LI-COR (3. att.) un PP Systems augu gāzu maiņas mērinstrumentiem. Gan skujkokiem, gan lapu kokiem, kuriem ir dažāda ūdens pietiekamība, diennakts griezumā tika mērīta CO2 asimilācija, transpirācija, lapu virsmas temperatūra, relatīvais mitrums un atvārsnīšu vadītspēja, kā arī gaismas pieejamība augam.


3. att. LI-COR augu gāzu maiņas mērinstruments.

Publicēta 2011.09.23. 14:08:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.