LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Zinātniskās izpētes meži - patiesība, nepatiesība un riski

Latvijas mežzinātnieki – zinātniskās izpētes mežu servisa izmantotāji – ar bažām iepazina portālos nozare.lv un meži.lv ievietoto informāciju par Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Senāta pretenzijām nodot LLU valdījumā Latvijas zinātniskās izpētes mežus (3). LLU kolēģu rīcība, labi zinot, ka 95% no zinātniskās izpētes mežos izveidotajiem ilglaicīgajiem izpētes objektiem – zinātnisko mežu pastāvēšanas pamata – ir citu institūciju zinātnieku darba rezultāts, radīja neizpratni.

Zinātniskās izpētes mežu – mežzinātnes eksperimentālā poligona – pastāvēšanas mērķis un misija ir nodrošināt, lai meža resursu izmantošana nenotiktu kā eksperiments visas valsts mērogā. Rekomendācijas koksnes ieguves, meža atjaunošanas, kopšanas un citu darbu izpildei, kā arī tos reglamentējošie normatīvi balstās uz zinātniski pārbaudītām atziņām un ir aprobēti ilggadīgos pētījumos, kas notiek zinātniskajam darbam atvēlētās, īpaši pētniecībai izdalītās, dažādus valsts reģionus pārstāvošās mežu platībās. Pētījumi uzsākti pirms ievērojama laika, kas samērojams ar meža ekosistēmai raksturīgi ilgo attīstības ciklu. Daudzi pētījumi tiek veikti nepārtrauktā mijiedarbībā un pēctecībā, tos ir uzsākuši, nodrošinājuši un/vai turpina Latvijā pazīstami Meža pētīšanas stacijas un mežzinātnes institūta mežzinātnieki Arvīds Zviedris, Kaspars Bušs, Imants Ieviņš, Antons Kažemaks, Aivars Epalts, Irenejs Tjarve, Jānis Matuzānis, Artūrs Kundziņš, Staņislavs Saliņš, Jānis Gailis, Valentīna Rone, Dzintars Pīrāgs, Miervaldis Bušs, Gunārs Igaunis, Jānis Broks, Gints Ozols, Mārtiņš Bičevskis, Jānis Smilga, Jānis Bisenieks, Pēteris Zālītis, Austra Āboliņa, Imants Baumanis, Tālis Gaitnieks, Valentīns Lazdāns, Arnis Gailis, Jānis Donis, Āris Jansons, Aigars Indriksons un daudzi, daudzi citi.

Šo darbu nevar pārņemt izglītības iestāde, kurai veicams pavisam cits uzdevums – jaunu meža nozares speciālistu un zinātnes darbinieku ātra un efektīva sagatavošana. Bakalaura darbs top 2-3 gados, maģistra darbs 2, pat promocijas darbs tikai 3 gados. Šie periodi nav salīdzināmi ar pētījumu ilgumu, kāds nepieciešams, piemēram, ar noteiktu metodi koptas jaunaudzes attīstības gaitas dokumentēšanai līdz briestaudzes vecumam. Turpretim izglītības sistēma mūsu valstī prasa, lai studentu izstrādātie darbi taptu kā atsevišķai tēmai veltīti, nosacīti pabeigti pētījumi. Līdz ar to jebkādi mēģinājumi aizsāktās mežzinātnes iestrādes pakārtot apmācības procesam var nodarīt lielu zaudējumu meža nozares līdz šim veidotajiem pamatiem.

Iepazīstot LLU Senāta lēmuma dokumentus, izrādījās, ka lēmuma virzītāju loks, visticamāk, ir diezgan šaurs – tas sagatavots uz LLU meža fakultātes dekāna D. Dubrovska sniegtās informācijas pamata. Gan pirms Senāta lēmuma tapšanas, gan pēc tam Latvijas meža nozarē turpinājās diskusijas par Meža likuma grozījumiem. Tajās aktīvi piedalījās D. Dubrovskis (4), kurš, visticamāk, pat necentās informēt LLU Senātu par nozarē akceptēto, būtiskāko Zemkopības ministrijas rosināto zinātniskās izpētes mežu statusa izmaiņu Meža likumā – iespēju izmantot ieņēmumus no zinātniskās izpētes mežu koksnes realizācijas mežu nozares augstākās izglītības un tālākmācības mācību prakšu norises atbalstam. Līdzšinējā Meža likuma redakcijā šāda iespēja nebija paredzēta pat teorētiski, būtiski ierobežojot meža nozares praktisko apmācību norisi.

Latvijas mežzinātnieki konstatē, ka Senāta lēmumam sekoja virkne D. Dubrovska tendenciozu un nepatiesu uzstāšanos dažādās auditorijās, kuras rada pamatotas bažas par studentu apmācību izmantošanu kā aizsegu atsevišķu LLU amatpersonu interesēm iegūt pieeju valsts mežu resursiem. Īpaši saistībā ar citu, 2009. gada, LLU senāta lēmumu (1) atbalstīt komercstruktūras – SIA LLU Mežs – izveidi. Iecerētās komercstruktūras statūtos gan netiek atšifrēti iecerētās darbības veidi, toties valdē līdzās D. Dubrovskim plānoti divi citi pazīstami darbinieki – LLU prorektors A. Mugurēvičs un meža izstrādes speciālists, LLU doktorants P. Kaļeiņikovs. Minētās bažas īpaši pastiprina fakts, ka publiskajā telpā velti meklēt D. Dubrovska priekšlikumus par LLU valdījumā pārņemt iecerēto zinātniskās izpētes mežu izmantošanu citu Latvijas zinātnisko institūciju darbam, nodrošinot to zinātnisku veikto pētījumu ilglaicību, nemaz nerunājot par esošā, plašā izpētes objektu tīkla izmantošanu LLU Meža fakultātes studentu apmācībām.

Atsevišķu komercstruktūru veidošana Latvijas augstskolās, iespējams, ir ierasta prakse, tomēr LLU vēlme „pilnvērtīgi saimniekot zinātniskās izpētes mežos” (3) saistībā ar LLU amatpersonu pielietoto retoriku līdzšinējās un nākotnē iecerētās zinātniskās izpētes mežu pārvaldības kritikai, kā arī rektora J. Skujāna ieteikto zinātniskās izpētes mežu pārvaldības sadrumstalošanu (7), ir pelnījusi pastiprinātu uzmanību meža nozarē. Šīs retorikas piemēri būtu jāzina plašāk:

nepatiesi apgalvojumi:

 • no zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas iegūtie līdzekļi netiek pietiekami izmantoti mācību un pētījumu bāzes attīstīšanai, bet vairāk kalpo Valsts meža dienesta funkciju nodrošināšanai (2);
 • kopš 1922. gada, kad tika izveidota lauksaimniecības augstskolas Mācību un pētījumu mežsaimniecība līdz tās likvidēšanai 2001. gadā, minētās meža platības – pavisam 11 523,9 hektāri – atradās universitātes valdījumā (3); aicinām LLU valdījumā atgriezt Jelgavas, Auces un Talsu rajona Šķēdes mežu novadus (2); LLU ir jāpārvalda un jāapsaimnieko vismaz divi, trīs pašreizējie (MPS) mežu novadi – Jelgava, Auce un, iespējams, arī Šķēde. Tas būtu pareizi no vēsturiskās piederības viedokļa (6);
 • … MF vadība nākusi pie atziņas, ka zinātniskās izpētes mežu pašreizējās pārvaldes struktūras ietvaros ir stipri apgrūtināta gan mācību procesa, gan pētnieciskā darba nodrošināšana, tā kļuvusi neefektīva …(3).

riskanti apgalvojumi no zinātniskās izpētes mežu labas pārvaldības viedokļa:

 • veicot ilgstošas saskaņošanas procedūru ar Konsultatīvo padomi, ir apgrūtināta gan demonstrējumu objektu ierīkošana, gan jauno tehnoloģiju pārneses projektu ieviešana (3); apgrūtināta iespēja ierīkot demonstrējumu objektus, īstenot tehnoloģiju pārneses projektus, jo jāievēro ilgstoša saskaņošanas procedūra ar Zinātniskās izpētes mežu konsultatīvo padomi (2);
 • Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas reformas gadījumā, mežus nododot LLU valdījumā, rastos ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kurus būtu iespējams novirzīt … zinātnisko pētījumu finansēšanai …(2);
 • apgrūtināta praktisko apmācību īstenošana, jo LLU jāpiedalās konkursos kā komersantam – kontraktoram uz mežsaimniecisko darbu veikšanu (meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana) (2); … lai zinātniskās izpētes mežos universitāte veiktu meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbus, tai, kā komersantiem, jāpiedalās dažādos konkursos (3);
 • … demonstrējuma objektu izveidošanai bieži jāpiesaista finansējums, kas jāiegūst konkursu kārtībā … Tas nemotivē veidot un šādus objektus zinātniskās izpētes mežos (2).

LLU amatpersonu apgalvojumu, Senāta lēmuma un tā publiskā izklāsta nepatiesumu apliecina virkne piemēru:

 • Struktūrvienība ar nosaukumu „Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu mežsaimniecība” (LLU MPMS) nekad nav atradusies LLU struktūrā, kā to liecina Latvijas Valsts arhīva fondu kartiņa (brīvi pieejama http://www.arhivi.gov.lv/vvl/webcfr/fond.php?p_sakums=0&kods=-999950925&db_id=1). Visilgāk – no 1962. līdz 1990. gadam – LLU MPMS atradusies PSRS Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā, bet kopš 1990. gada – LPSR Lauksaimniecības ministrijas un tās funkciju pārmantotāju pakļautībā; kopš 1993. gada LLU MPMS atradusies LR Zemkopības ministrijas VMD pakļautībā;
 • Nepatiesi apgalvots, ka pirms aptuveni desmit gadiem likvidētās MPMS meži nodoti Kalsnavas meža pētīšanas stacijas (MPS) valdījumā. Patiesībā līdz 1999. gadam VMD struktūrā darbojās un kā divas nelielas virsmežniecības valstij piederošos mežus apsaimniekoja MPS „Kalsnava” un LLU MPMS. Meža nozares valsts pārvaldes reformas rezultātā šīs abas struktūrvienības tika apvienotas, izveidojot VMD sistēmā strādājošu MPS ar 7 reģionāli izvietotiem meža novadiem un kura sekmīgi darbojas līdz šim brīdim;
 • Nekorekti un nepatiesi norādīts, ka MPS nepietiekami novirza līdzekļus studentu apmācības infrastruktūras attīstībai. Šķēdes meža novadā ir kapitāli izremontētas un apmācību procesam piemērotas bāzes telpas, kuru izmantošanu 2011. gadā LLU ir pieteikusi tikai 9 (!) dienas. 2011. gadā plānots līdzīgu apmācību bāzi renovēt Kalsnavas mežu novadā;
 • Nekorekti norādīts uz MPS konsultatīvā procesa traucējošo ietekmi uz studentu apmācības iespējām – patiesībā zinātniskās izpētes mežu konsultatīvais process darbojas ļoti veiksmīgi, nodrošinot daudzu interešu grupu (zinātnisko institūciju, izglītības iestāžu, mežu valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju, nozares komersantu) līdzdalību lēmumu pieņemšanā par darbībām zinātniskās izpētes mežos. LLU deleģētā pārstāvja līdzšinējā nespēja pamatot savus priekšlikumus apmācību atbalstam, visticamāk, ir pašas LLU, nevis nozares konsultatīvā procesa problēma.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” Zinātniskā padome un administratīvā vadība pievērš meža nozares un lēmuma pieņēmēju uzmanību iespējamiem riskiem, kurus rada LLU vadības neargumentētie un nepatiesie apgalvojumi un pretenzijas. Aicinām Zinātniskās izpētes mežus uzskatīt kā visai Latvijas meža nozarei paredzētu, plaša spektra zinātniskajām institūcijām pielietojamu izmēģinājumu poligonu, kurš darbojas nozares izveidota konsultatīvā procesa ietvaros, ir teritoriāli nedalāms un nav izmantojums atsevišķu zinātnisko institūciju konkurētspējas celšanai, selektīvi finansējot to pamatdarbību.

LVMI Silava mežzinātnieki aicina LLU Meža fakultātes kolēģus LLU amatpersonu retoriku un pretenzijas pieņemt zināšanai un rūpīgi izvērtēt. Īpaši saistībā ar līdzšinējo zinātnisko sadarbību speciālistu līmenī un nākotnes sadarbības iespējām. LVMI Silava mežzinātnieki pieņem D. Dubrovska un A. Mugurēviča viedokli (6), ka LVMI Silava nepietiekoši darbojas meža izglītības jomā. Līdz šim mežzinātnieki par galvenajiem adresātiem uzskatīja meža nozares profesionāļus, studentu apmācības organizēšanu  atzīstot par augstskolu kompetenci. Kaut arī LVMI Silava iespēju robežās ir piedāvājis studentiem izstrādāt kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbus, iesaistot to autorus zinātniskajā darbā, visticamāk, tas bijis nepietiekoši. Vistuvākajā laikā LVMI Silava sagatavos priekšlikumus, rīcības plānus un risinājumus sistemātiskai līdzdalībai meža nozares speciālistu sagatavošanā uz daudzveidīgās, Latvijas mežzinātnieku rīcībā esošās informācijas pamata.

LVMI Silava Zinātniskā padome un administratīvā vadība: 
Dr. silv. Tālis Gaitnieks, Dr. hab. silv. Pēteris Zālītis, Dr. silv. Imants Baumanis, Dr. sc. ing. Māris Daugavietis, Dr. biol. Jānis Ozoliņš, Dr. biol. Dainis Edgars Ruņģis, Dr. biol. Agnis Šmits, Mg. silv. Ansis Actiņš, Dr. silv. Jurģis Jansons.

Izmantotie informācijas avoti:
(1) Informatīvais biļetens Nr. 158. Senāta sēde. Lēmums Nr. 6-252 "Par SIA LLU Mežs dibināšanas līgumu un statūtiem".
(2) Zinātniskās izpētes mežu attīstība. LLU struktūrvienības vadītāja D.Dubrovska (d) elektroniskās vēstules (pirmdiena, 2011.gada 2.maijs) ‘’RE: Par Zinātnsko mežu apsaimniekošanu’’ pielikums ‘’Par zinātniskās izpētes mežiem’’.
(3) http://www.mf.llu.lv/?fid=446 "Augstskola vēlas pilnvērtīgi saimniekot zinātnei paredzētajos mežos".
(4) D.Dubrovska (elektroniskā vēstule (pirmdiena, 2011.gada . 2.maijs) "RE: Par Zinātnsko mežu apsaimniekošanu".
(5) http://www.llu.lv/getfile.php?id=39115 "Par zinātniskās izpētes mežu juridisko statusu". LLU Senāta lēmums Nr. 7-113.
(6) Sanāksmes par Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanu PROTOKOLS (Zemkopības ministrija, Rīgā, 2011. gada 12. augustā).
(7) "Par zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas kārtību" (LLU rektora J.Skujāna vēstule LR Zemkopības ministrijai un LR 10. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai no 08.08.2011).

Publicēta 2011.09.12. 14:03:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.