LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts ERAF projekts par enerģētiskajām plantācijām

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” uzsāk īstenot projektu “Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde”.

Projekta realizācija uzsākta jau 1.martā, bet projekta iesniegums Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas", prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas", pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība", aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" finansējuma saņemšanai iesniegts 9. martā.

Lai nodrošinātu lietišķās zinātnes atziņu ieviešanu praksē, tiks izstrādāta brīvi pieejama informatīvā bāze un interaktīvs biznesa plāna modelis par ātraudzīgo lapu koku (apse, papele, alksnis, bērzs, robīnija, kārkls u.c. ) īpašībām un apsaimniekošanas modeļiem un, sagatavotas rekomendācijas plantāciju izveidei.

Līdz šim veiktie aprēķini, kas ir izmantoti arī vairāku politisku dokumentu izstrādē, balstīti uz ārvalstu pētījumiem, vai arī līdzīgu pašmāju pētījumu datu aproksimāciju. Tas ir attiecināms ne tikai uz aprēķiniem par papildus enerģētiskās koksnes ieguves apjomiem, bet arī uz datiem par oglekļa piesaisti, kas ir viens no globāli nozīmīgiem koksnes plantāciju ierīkošanas mērķiem.

Konstatēto problēmu risināšanai tiks apsekoti esošie stādījumi un sējumi un ierīkoti daudzfunkcionāli, intensīvi apsaimniekoti ātraudzīgo lapu koku un daudzgadīgo lakstaugu ar augstu enerģētisko vērtību (miežabrālis, galega u.c.) zinātniskās izpētes eksperimentālie paraugobjekti – plantācijas lauksaimniecības zemēs, dažādu jaunāko tehnoloģiju demonstrācijai, izpētei un pārneses iespēju novērtēšanai.

Visos objektos veiks uzmērījumus un ievāks augsnes un augu materiāla paraugus, kuriem veikt ķīmisko un fizikālo īpašību izpēti un novērtēs to saistību ar augu produktivitāti. Sagaidāms, ka projekta rezultāti sniegs nozīmīgu ieguldījumu efektīvākai Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvei Lauku attīstības programmas ietvaros. Izstrādātais biznesa plāna modelis ievērojami atvieglos lēmumu pieņemšanas mehānismu lapu koku un energokultūru plantāciju izveidei.

Plantāciju ierīkošana sniegs tiešu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā valsts reģionos. Šī darbības forma ļaus iesaistīt ekonomiskajā apritē ievērojamu daudzumu zemju platību, kuras ilgstoši nav izmantotas ražošanā un līdz šim nav sniegušas finansiālu atdevi ne to īpašniekiem, ne valstij kopumā.

Tiešie ieguvēji no plantāciju ierīkošanas ir ne tikai zemju īpašnieki, bet arī pakalpojumu sniedzēji (plantāciju apsaimniekošana, koksnes novākšana un transports) un pašvaldības, kuru teritorijā notiek ekonomiskā darbība, komunālās saimniecības uzņēmumi (pelnu, dūņu utilizācija), atjaunojamās enerģijas ražotāji (pelnu, digestāta izmantošana).

Sīkāka informācija un projekta realizācijas gaita arī turpmāk tiks atspoguļota LVMI Silava mājas lapā.

Informāciju sagatavoja
projekta zinātniskā vadītāja
Dr.silv. Dagnija Lazdiņa
Tel. 26595683

 

Publicēta 2010.04.01. 21:16:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.