LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

"Silava" uzsāk publicēt pētījumu ietvaros radīto informāciju interneta karšu servisu formātā

Daudzos institūtā īstenotos pētījumos, izmantojot pētnieku atziņas, izstrādātus algoritmus, ir tikuši izstrādāti un tiek izstrādāti karšu materiāli, kuriem ir visas Latvijas, gan Baltijas valstu pārsegums. Tāpēc, lai plašākam pētnieku, meža un lauku īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem būtu pieejama šī informācija jaunu pētījumu veikšanai, ikdienas darbu plānošanai, mežsaimniecisko un citu risku izvērtēšanai, institūts ir radis iespēju sākt publicēt šos datus brīvai pieejai.

Kā pirmie karšu servisi ir publicēti:

  • Vēja bojājumu draudu klašu karte visai Latvijai.
  • Depth-to-water (DTW) karte.

Vēja bojājumu draudu klašu karte Latvijai, balstīta uz Lielbritānijā lietoto metodiku vēja bojājumu draudu novērtēšanai (Quine, White, 1993), to adaptējot Latvijas apstākļiem. Klasifikācijā izmantoti vējainuma rādītājs, augstuma virs jūras līmeņa rādītājs, topogrāfiskās ekspozīcijas rādītājs, aspekta detālās metodes rādītājs. Vējainuma rādītājs ir balstīts uz t.s. fundamentālā vēja ātruma kartes (vēja ātrums, kura pārsniegšanas varbūtība ir 1 reizi 50 gados) interpolējot datus starp meteoroloģiskajām stacijām, kurās vēja ātruma mērījumi ir veikti. Augstuma virs jūras līmeņa rādītājs – korekcijas koeficients, kas raksturo vēja ātruma palielināšanos palielinoties zemes virsmas augstumam virs jūras līmeņa. Topogrāfiskās ekspozīcijas rādītājs – korekcijas vienādojums, kura aprēķinos tiek ņemts vērā vietas relatīvais augstums salīdzinājumā ar citām vietām 2 km distancē 8 kardinālajos virzienos. Aspekta detālās metodes rādītājs – korekcijas vienādojums, ar kura palīdzību tiek ņemta vērā debespuses jeb aspekta efekts un reljefa formu radītais piltuves efekts. Aprēķinātās vēja bojājumu draudu klašu vērtības pārrēķināmas uz koeficientu vērtībām, kuras izmantojams varbūtības, ka vēja ātrums pārsniegs kādu konkrētu lielumu, pieņemot, ka ikgadējo maksimālo vēja ātrumu varbūtību sadalījums aprakstāms ar Weibula funkciju.


DTW kartes veidotas balstoties uz Kanādā izstrādātu metodoloģiju (Murphy et al., 2008; links šeit). Tajās atainots iespējamais gruntsūdens līmeņa dziļums pamatojoties uz tuvumā esošajiem virszemes ūdens objektiem un modelētām virszemes noteces straumēm ar 10 un 30 ha sateces baseina platībām. Šīs kartes var izmantot augsnes mitruma un nestspējas prognozēšanai, plānojot teritorijas apstādīšanu ar konkrētam augsnes mitrumam piemērotām kultūrām un citām vajadzībām.

 

WMS servisi pieejami, izmantojot adresi https://silava.forestradar.com/geoserver/silava/wms, pievienojot to ĢIS programmatūrām, piemēram, QGIS vai ArcGIS, kā arī izmantojot viedierīču karšu applikācijās, kā WMS Map Viewer, Locus Maps, Touch GIS vai arī, izmantojot QGIS standarta funkcionalitāti, no šiem servisiem sagatavot offline kartes QFields videi.

Publicēta 2021.04.22. 15:25:29

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.