LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts VPP pētījums par ilgtspējīgu zemes resursu izmantošanu un ainavu pārvaldību

2020. gada decembrī uzsākta valsts pētījumu programmas "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" pētnieciskā projekta (Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002) "Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi" (LandLat4Pol) īstenošana. Pētījuma sadarbības partneri ir Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI; vadošais partneris), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes augstskolu un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".

Pētījuma mērķis ir izstrādāt uz zināšanām balstītus risinājumus un priekšlikumus zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai, izvērtējot zemes izmantošanas efektivitāti, noteicošos virzītājspēkus, kā arī sagatavot metodiskos risinājumus Latvijas ainavu kartēšanai un ilgtspējīgai ainavu apsaimniekošanai.

Izpēte tiks veikta vairākos posmos: Konceptuālā un metodoloģiskā ietvara definēšana; Zemes resursu apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšana; Uz zināšanām balstītas pieejas izstrāde ainavu novērtēšanai, kartēšanai un apsaimniekošanai; Vadlīniju un ieteikumu sagatavošana zemes resursu izmantošanai un ainavu pārvaldībai; Pētījuma rezultātu izplatīšana.

Iegūtās zināšanas un rezultāti kalpos par pamatu rekomendācijām politikas veidotājiem zemes izmantošanas un ainavu politikas jomā, stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā, kopējā lauksaimniecības politikā un vides aizsardzībā. Tiks sagatavoti labās prakses piemēri nozaru profesionāļiem un pētniekiem projekta jomās. Pētījums sniegs jaunas zināšanas un risinājumus, kas nepieciešami, lai attīstītu līdzsvarotu zemes resursu izmantošanu un ilgtspējīgu ainavu apsaimniekošanu Latvijā. Pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāti visaptveroši alternatīvi scenāriji un dinamiskie modeļi attiecībā uz zemes resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī izveidots pamats interaktīvam ainavu atlantam.

Publicēta 2021.01.28. 9:47:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.