LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava uzsācis integrētā LIFE vides pētījuma GoodWater IP īstenošanu

LVMI Silava uzsācis integrētā LIFE vides pētījuma "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GoodWater IP)" īstenošanu (granta līguma Nr. LIFE18 IPE/LV/000014).

Pētījuma galvenais mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, īstenojot Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) noteiktos pasākumus:

  • samazināt sadzīves notekūdeņu piesārņojumu riska ūdensobjektos;
  • samazināt barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un meža zemēm;
  • samazināt hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
  • uzlabot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās īstenošanas mehānismus, kā arī novērst trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā;
  • palielināt dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicināt to iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
  • sniegt atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.

LIFE GoodWater IP vadošais partneris ir valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", kas īsteno projektu sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un LR Zemkopības ministriju, zinātniski pētnieciskajām iestādēm – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Latvijas Universitāti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūtu BIOR un SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs", vietējā un reģionālā līmeņa institūcijām – Engures novada pašvaldību un SIA "Jelgavas novada KU", valsts īpašuma pārvaldības organizācijām – valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži", kā arī nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, NVO "Zemnieku Saeima", Pasaules Dabas fondu, asociāciju "Baltijas krasti", Latvijas Dabas fondu, Baltijas Vides forumu un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

LVMI Silava specifiskā iesaiste projekta īstenošanā paredz divu jautājumu risināšanu:

  • Ūdensobjektu piesārņošanas ar barības vielām mazināšana meža zemēs. Zaļās infrastruktūras pasākumu un videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēle, labās prakses demonstrēšana un ietekmes novērtēšana ūdens ķīmiskā un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai. Pasākumi tiks īstenoti Aģes upes sateces baseinā, kas uzskatāma par riska ūdensobjektu. Plānojot un izvērtējot piedāvātos risinājumus – funkcionālu aizsargjoslu veidošanu (tai skaitā aizsargjoslas sugu sastāva veidošanu, veicinot lapu koku izplatību, kā arī pameža un zemsedzes veģetācijas attīstību), neregulāras formas sedimentācijas dīķa un maksimālās ūdens plūsmas kontroles dambja būvi – LVMI Silava sniegs atbalstu projekta partnerim AS "Latvijas valsts meži", kas ir atbildīgs par konkrēto pasākumu praktisku ieviešanu.
  • Notekūdeņu attīrīšanas dūņu apsaimniekošana un izmantošanas iespējas mežsaimniecībā (tai skaitā kokaugu stādījumos).

LIFE GoodWater IP īstenošanas laiks ir no 2020. līdz 2027. gadam.

Pētījums tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 14 463 050 EUR.


Aģes upes pieteka Tora, kur projekta ietvaros tiks uzlabota aizsargjoslas ekoloģiskā funkcionalitāte

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.06.08. 15:18:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.