LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums biomasas ražošanas saimniecisko un vides aspektu izpētei buferjoslās

  

LVMI Silava uzsāk pētījuma "Biomasas ražošanas saimniecisko un vides aspektu izpēte meliorācijas sistēmu buferjoslās un dabisko ūdensteču aizsargjoslām piegulošās teritorijās" (vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001, pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/437) īstenošanu.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt zinātnisko pamatojumu meliorācijas sistēmu buferjoslu un dabīgo straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju (turpmāk tekstā kopā – buferjoslas) pārveidei par "biomasas ražotnēm". Latvijā buferjoslām ir ievērojams biokurināmā piegāžu palielināšanas, siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas un noteces ūdeņu kvalitātes uzlabošanas potenciāls. Pētījuma mērķa sasniegšanai izmantosim Baltijas valstīs un citos reģionos iegūtās zināšanas par īsa aprites cikla mežkopību (SRF) un īscirtmeta plantācijām (SRC), kā arī par meža mašīnu un vispārēja pielietojuma lauksaimniecības tehnikas izmantošanu plantāciju tipa stādījumos.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.04.24. 17:22:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.