Tālis Gaitnieks
Tālis Gaitnieks
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26463738
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Publikācijas 2010-2013

2013
CLEARY, M.R., ARHIPOVA, N., GAITNIEKS, T., STENLID, J., VASAITIS, R. 2013. Natural infection of Fraxinus excelsior seeds by Chalara fraxinea. Forest Pathology 43(1): 83–85.  [CrossRef]
CLEARY, M.R., ARHIPOVA, N., MORRISON, D.J., THOMSEN, I.M., STURROCK, R.N., VASAITIS, R., GAITNIEKS, T., STENDLID, J. 2013. Stump removal to control root disease in Canada and Scandinavia: A synthesis of results from long-term trials. Forest Ecology and Management 290: 5–14. [html]
GRUDULS, K., DONIS, J., GAITNIEKS, T. 2013. Comparison of different electronic devices for detecting Heterobasidion root rot. In: Proceedings of Annual 19th International Scientific Conference “Research of Rural Development”, Jelgava, Latvia, May 15–17, 2013. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Vol. 2, pp. 55–58.  [pdf]
KĻAVIŅA, D., GAITNIEKS, T., MENKIS, A. 2013. Survival, growth and ectomycorrhizal community development of container- and bare-root grown Pinus sylvestris and Picea abies seedlings outplanted on a forest clear-cut. Baltic Forestry 19(1): 39–49.  [pdf]
ŠMITS, A., GAITNIEKS, T. 2013. Skuju koku celmu apstrādes ar lielās pergamentsēnes (Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich) sporām ietekme uz lielā priežu smecernieka (Hylobius abietis L.) attīstību. Mežzinātne 27(60): 103–112. [pdf+Abstract]
 
2012
ARHIPOVA, N., GAITNIEKS, T., DONIS, J., STENLID, J., VASAITIS, R. 2012. Heart-rot and associated fungi in Alnus glutinosa (L.) Gaertn. stands in Latvia. Scandinavian Journal of Forest Research 27(4): 327–336. [html]
KĻAVIŅA, D., ĶIESNERE, R.D., KORICA, A.M., ARHIPOVA, N., DAUGAVIETIS, M., GAITNIEKS, T. 2012. Skuju koku mizas ekstraktu ietekmes uz Lophodermium seditiosum micēlija attīstību in vitro novērtējums. Mežzinātne 26(59): 167–181. [pdf+Abstract]
MENKIS, A., BUROKIENE, D., GAITNIEKS, T., UOTILA, A., JOHANNESSONS, H., ROSLING, A., FINLAY, R.D., STENLID J., VASAITIS, R. 2012. Occurrence and impact of the root-rot biocontrol agent Phlebiopsis gigantea on soil fungal communities in Picea abies forests of northern Europe. FEMS Microbiology Ecology 81(2): 438–445.  [CrossRef]
NIKOLAJEVA, V., PETRINA, Z., VULFA, L., ALKSNE, L., EZE, D., GRANTINA, L., GAITNIEKS, T., LIELPETERE, A. 2012. Growth and antagonism of Trichoderma spp. and conifer pathogen Heterobasidion annosum s.l. in vitro at different temperatures. Advances in Microbiology 2(3): 295–302. [html]
Gruduls, K., Gaitnieks, T., Donis, J., Liepa, I. 2012. Heterobasidion spp. in Picea abies understory: incidence and impact on radial growth of trees. In: Proceedings of Annual 18th International Scientific Conference “Research of Rural Development”, Jelgava, Latvia, May 16–18, 2012. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Vol. 2, pp. 21–24.  [pdf]
 
2011
ARHIPOVA, N., GAITNIEKS, T., DONIS, J., STENLID, J., VASAITIS, R. 2011. Decay, yield loss and associated fungi in stands of grey alder (Alnus incana) in Latvia. Forestry 84(4): 337–348. [pdf+html]
ARHIPOVA, N., GAITNIEKS, T., DONIS, J., STENLID, J., VASAITIS, R. 2011. Butt rot incidence, causal fungi, and related yield loss in Picea abies stands of Latvia. Canadian Journal of Forest Research 41: 2337–2345. [Abstract]
KENIGSVALDE, K., DONIS, J., KORHONEN, K., GAITNIEKS, T. 2011. Phlebiopsis gigantea skujkoku celmu bioloģiskajā aizsardzībā pret Heterobasidion annosum sl. izraisīto sakņu trupi – literatūras apskats. Mežzinātne 23(56): 25–40. [pdf+Abstract]
KĻAVIŅA, D., ĀBOLIŅA, A., GAITNIEKS, T. 2011. Parastās maršancijas (Marchantia polymorpha L.) attīstības novērtējums kūdras substrātos laboratorijas apstākļos. / Daugavpils Univeristātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, Latvija, 2010. gada 14.–15. aprīlis. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgrāds “Saule”, 39.–45. lpp.
RYTKONEN, A., LILJA, A., DRENKHAN, R., GAITNIEKS, T., HANTULA, J. 2011. First record of Chalara fraxinea in Finland and genetic variation among samples from Åland, mainland Finland, Estonia and Latvia. Forest Pathology 41(3): 169–174.  [CrossRef]
ŠĶIPARS, V., GAITNIEKS, T., RUŅĢIS, D.E. 2011. Metodikas aprobācija Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. izraisītās pigmentācijas novērtēšanai parastās priedes koksnē. Mežzinātne 24(57): 65–77. [pdf+Abstract]
 
2010
ARHIPOVA, N., DONIS, J., GAITNIEKS, T., LIEPA, I. 2010. Sakņu un stumbra trupi izraisošo sēņu sugu sastopamība egļu audzēs – lapu koku piemistrojuma ietekme uz Heterobasidion spp. izplatību. Mežzinātne 22(55): 70–87. [pdf+Abstract]
KENIGSVALDE, K., ARHIPOVA, N., LAIVIŅŠ, M., GAITNIEKS, T. 2010. Ošu audžu bojāeju izraisošā sēne Chalara fraxinea Latvijā. Mežzinātne 21(54): 110–120. [pdf+Abstract]
STIVRIŅA, B., KENIGSVALDE, K., KORHONEN, K., GAITNIEKS, T. 2010. Lielu dimensiju ciršanas atlieku ietekme uz Heterobasidion spp. infekcijas izplatību. Mežzinātne 22(55): 88–102.  [pdf+Abstract]

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.