Agnese Gailīte
Agnese Gailīte
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 29359458
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0001-7807-3224

Jaunākās publikācijas

  • Ņečajeva J., Bleidere M., Jansone Z., Gailīte A., Ruņģis D. 2021. Variability of Seed Germination and Dormancy Characteristics and Genetic Analysis of Latvian Avena fatua Populations. Plants, 10(2), 235; https://doi.org/10.3390/plants10020235
  • Ruņģis D.E., Gailīte A., Lācis G., Ikase L., Feldmane D., Dēķena D., Grāvīte I., Rancāne S., Vēzis I., Stesele V., Jansons A., Rebāne A., Jermuša G., Skrabule I., Starmkale V., Dzedule L., Kokare A. 2021. Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu potenciāla apzināšana un ievākšana [Identification, characterization and conservation of Latvian in situ and crop wild relative plant genetic resources]. In: Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences raksti. Jelgava: LLU, 6.-10. lpp. 
  • Gailīte A., Gaile A., Ruņģis D.E. 2020. Genetic diversity and structure of wild Vaccinium populations – V. myrtillus, V. vitis-idaea and V. uliginosum in the Baltic States. Silva Fennica, 54(5), 10396; https://doi.org/10.14214/sf.10396

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.