Pētījumu arhīvs

Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai
Projekta vadītājs: Pēteris Zālītis
Sākuma datums: 2.1.2006
Beigu datums: 31.12.2009

Pētījuma finansētājs – Latvijas Zinātnes padome.

Mērķis – izzināt mežu ekosistēmu strukturālās un funkcionālās likumsakarības, izstrādāt objektīvi argumentētas rekomendācijas ekoloģiski un ekonomiski līdzsvarotas mežsaimniecības attīstībai Latvijā.

Metodoloģiskās pamatnostādnes. Pašregulējošo, uz izdzīvošanu orientēto sistēmu analīze ir pamats mežā notiekošo procesu modelēšanai, lai prognozētu un daļēji vadītu mežaudzes attīstības gaitu, lai veidotu augstas kvalitātes kokaudzi un novērstu saimnieciskās darbības nevēlamās sekas.

Pētījuma uzdevumi. Saglabājot vienotu pētnieku komandu no mežzinātnes dažādu apakšnozaru un citu zinātnes nozaru speciālistiem, veikt pētījumus par:

  1. Latvijas priežu un egļu mežu struktūru – kokaudzi, dzīvo zemsedzi, augsni – īpaši akcentējot ģenētiskās nosacītības ietekmi uz stumbra koksnes un citu meža produktu kvalitātes rādītājiem, to atkarību no mežkopības pasākumiem;
  2. meža ekosistēmas un meža savrūpieņu parametru izmaiņām sakarā ar pieaugušas kokaudzes nociršanu;
  3. augstražīgas, veselīgas un kvalitatīvas kokaudzes iespējami ātrāku atjaunošanu un izaudzēšanu;
  4. meža vidi regulējošām funkcijām;
  5. koksnes struktūras un tehnisko īpašību paaugstināšana intensīvi apsaimniekotos mežos.

Pētījumu rezultāti attiecas uz mežiem 2882 tūkst. ha platībā jeb 44,6% no mūsu valsts teritorijas (salīdzinājumam – lauksaimniecības zemes aizņem 2506 tūkst. ha jeb 38,8%). Pētījumu rezultāti iekļausies meža likumdošanas dokumentos (Zemkopības ministrijas departaments) un norādījumos par mežsaimniecisko darbību (a/s "Latvijas valsts meži"). Projekts nes gan lielu politisku un starptautisku, gan lielu tautsaimniecisku slodzi. Latvijā jau tiek realizēti ekoloģiski pamatoti pasākumi, kas paaugstina meža zemju ražību vidēji 1,7 reizes. Projekta uzdevums ir palielināt preču produkcijas iznākumu no meža platības 1,4–1,5 reizes, nodrošinot meža izejvielu pārstrādes uzņēmumus ar augstas kvalitātes izejvielu, izveidot datu bāzi par Latvijas koksnes kvalitāti; paaugstināt koksnes eksporta konkurētspēju. Ārējais tirgus var tikt bloķēts, neveicot Latvijas starptautiskās saistībās iekļautos pasākumus par nacionālo meža resursu izpēti un dodot savu ieguldījumu globālo meža procesu izpratnē. Projekta izdevumu kopsumma 104 tūkst. Ls sastāda 0,1% no tās kopsummas, ko ik gadus veido papildus peļņa plus iespējamie zaudējumi salīdzinājumā ar pašreizējo stāvokli. Bez projekta realizācijas nav iedomājama meža nozares tālāka attīstība, kokapstrādes un koksnes pārstrādes paplašināšana un iekļaušanās starptautiskajā apritē.

Pētījuma realizācijā ir ieinteresēta Mežu izmantotāju asociācija, Koksnes pārstrādātāju asociācija, Meža īpašnieku asociācija, Valsts institūcijas, kas atbildīgas par meža nozares attīstību, zemes izmantošanu, reģionālo attīstību un vides aizsardzību.

Pētījuma sekmīga realizācija ir pamats investīciju piesaistei meža nozarei. t.sk. celulozes un papīra ražošanas attīstībai. Pētījumam jārada starptautiski atzīta teorētiskā bāze meža apsaimniekošanai un nozares attīstībai.

Darba atbildīgie izpildītāji ir Latvijas kompetentākie meža zinātnieki, kuru rīcībā ir arī iepriekšējos gados uzkrātā informācija, kuri apzinās problēmu nozīmīgumu valsts tautsaimniecībā un zina ceļus to racionālai risināšanai.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.