Pētījumu arhīvs

Risinājumu izstrāde Ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 1.9.2018
Beigu datums: 31.12.2021

Pētījuma atbalstītājs – LVMI Silava un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija".

Pētījuma partneri: Valsts augu aizsardzības dienests (vadošais partneris), LVMI Silava, Valsts meža dienests, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus ozolu akūtās kalšanas (AOD) ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā. Lai mērķi veiksmīgi īstenotu, ir jābūt sadarbībai ar Valsts meža dienestu, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un citām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā ar LVMI Silava un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūru "Meža pētīšanas stacija" un a/s "Latvijas valsts meži".

Sasniedzamais rezultāts – izstrādāta metodika/vadlīnijas ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā.

Veicamie uzdevumi: slimības izplatības noskaidrošana, izstrādāt mežaudžu apsekojumu veikšanas metodiku, izvēlēto mežaudžu apsekošana dabā, paraugu ņemšana aizdomīgajās audzēs; AOD un ietekmējošo faktoru un dinamikas analīze; izstrādāt rekomendācijas AOD ierobežošanai un ozolu audžu apsaimniekošanai.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.