Pētījumu arhīvs

Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 1.2.2016
Beigu datums: 1.12.2020

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Atbilstoši metodikai pētījuma gaitā atsevišķos gados vai katru gadu veicamie darba uzdevumi:

 1. 2016.–2020. gg. Augšanas gaitas modeļiem nepieciešamo datu sagatavošana no 2015.–2019. gada meža statistiskās inventarizācijas (MSI) mērījumu datiem.
 2. 2017.–2020. gg. 2017. gadā izstrādāto H, D, G augšanas gaitas vienādojumu (meža elementiem) koeficientu precizēšana, balstot uz 3. MSI cikla 5 gadu datiem, t.sk. arī kopšanas ciršu efekta atspoguļojošo modeļu pilnveidošana.
 3. 2017. g. Audžu modālo (biežāk sastopamo) šķērslaukuma vērtību noteikšana relatīvi ilgi neapsaimniekotām audzēm.
 4. 2018. g. Detalizēta formulu mijiedarbības apraksta sagatavošana atbilstoši pieejai formulu testēšanas Excel (bez jaunāko audžu formulām).
 5. 2017. g. Pieauguma, atmiruma un krājas diferences prognožu modeļu pilnveidošana un statistisko rādītāju izvērtēšana, aprēķinus balstot uz 3. MSI cikla 3 gadu datiem.
 6. 2016.–2020. gg. Individuālu koku augšanas gaitas modeļu izstrāde (balstot uz zināšanām, kuras iegūtas analizējot Somijas un Zviedrijas augšanas gaitas modeļus). Izstrādāt individuālu koku augšanas gaitas modeļus un veikt to validāciju un verificēšanu. Iegūto rezultātu statistika analīze.
 7. 2018. g. Vidējā augstuma aprēķins pirmajam stāvam, izmantojot LiDAR datus. Izveidot mežaudzes 1.stāva vidējā augstuma aprēķina modeli ArcGIS, izmantojot uz LĢIA LiDAR datiem veidotu CHM rastra slāni.
 8. 2018. g. Vidējā augstuma pieauguma aprēķina modelis. Izveidot modeli ArcGIS, kurā, ņemot vērā aprēķina datumu un LiDAR datu iegūšanas datumu, kombinējot ar GEO doto valdošās koku sugu kodu un vecumu, prognozē augstuma pieaugumu 2. darba uzdevuma ietvaros aprēķināto 1.stāva koku vidējo augstumu.
 9. 2016.–2020. gg. Dažādvecuma audžu augšanas gaitas modeļu izstrādei nepieciešamo iepriekš ierīkoto parauglaukumu pārmērīšana 50 objektos.
 10. 2016.–2020. gg. Dažādvecuma audžu augšanas gaitas modeļu izstrāde, izmantojot 2019. gadā un iepriekšējos gados ievāktos datus.
 11. 2016.–2020. gg. Vienādojumu sistēmas izstrāde antropogēnās meža atjaunošanas ietekmes (selekcijas efekts) novērtēšanai uz priežu, egļu un bērzu kokaudžu augšanas gaitu, datu analīze un tajos pamatotu secinājumu izstrāde.
 12. 2016.–2020. gg. Kopšanas ciršu eksperimentālo parauglaukumu ierīkošana.
 13. 2020. g. Kopšanas ciršu ietekmes modeļu izstrāde.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.02.15.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020) 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.