Pētījumu arhīvs

Metodes un tehnoloģijas meža kapitāla vērtības palielināšanai
Projekta vadītājs: Ansis Actiņš
Sākuma datums: 29.11.2011
Beigu datums: 30.6.2015

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā "Metodes un tehnoloģijas meža kapitāla vērtības palielināšanai", kas tiek īstenots saskaņā ar 08.04.2011. līgumu Nr. L-KC-11-0004 sadarbībā ar

Pētījuma mērķis:

  • izstrādāt metodes un tehnoloģijas, kas veicinātu nākotnes meža vērtības palielināšanu Latvijā, piedāvājot kokrūpniecībai izejmateriālu (koksni, kokmateriālus) ar prognozējamu (ģenētiski noteiktu) kvalitāti, norādot iespējas kvalitātes un/vai kvantitātes uzlabošanai kokaudzes audzēšanas laikā;
  • norādīt Latvijas mežu apsaimniekošanas uzņēmumiem iespējas efektīvākajām, zinātniski ilgtermiņā pamatotām investīcijām nākotnes meža vērtības palielināšanai.

Pētījums tiek īstenots 7 pētniecības virzienos.

1. virziens. Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga
meža reproduktīvā materiāla atlasei

(zinātniskais vadītājs Arnis Gailis)

Mērķis: ar selekcijas darba metodēm izpētīt un aprakstīt meža koku sugu atlasīto klonu iedzimtības pazīmes.
Uzdevums: pielietojot atkārtotas atlases shēmu, kuras pamatā ir ģenētiskā materiāla rekombinācija (priedei, parastajai eglei un kārpainajam bērzam), kā arī atlasi starpsugu krustojumu materiāla ietvaros (apšu hibrīdiem) veikt meža selekcijas materiāla izpēti, kā arī pētījumus maksimāla selekcijas efekta praktiskās realizācijas jomā.
Sagaidāmais rezultāts: klonu saraksts ar produktivitāti raksturojošo iedzimtības pazīmju raksturojumu, no kura ir iespējams atlasīt klonus ar interesējošām īpašībām parastās priedes 2. un 3. kārtas, egles 2. kārtas, kārpainā bērza 3. kārtas sēklu plantāciju izveidei, apšu hibrīdu klonu stādījumu izveidei, kā arī pētījumu rezultāti ģenētiski augstvērtīgu parastās egles klonu pavairošanai ar somatiskās embrioģenēzes metodi.

2. virziens. Bērza koksnes iekrāsojuma izpēte molekulāri ģenētiskā līmenī
(zinātniskais vadītājs Dainis Ruņģis)

Mērķis: molekulāri ģenētiskā līmenī atrisināt jautājumu par bērzu koksnes iekrāsojumu izraisošo patogēnu identitāti un izplatību Latvijas bērzu audzēs.
Uzdevums: identificēt rezistentas bērzu audzes vai indivīdus; papildināt pašreizējo bērzu fenotipisko novērtējumu ar molekulāri ģenētisku izvērtēšanas analīzi, dodot iespēju nākotnē nodrošināt saplākšņu ražošanu ar augstvērtīgu izejmateriālu.
Sagaidāmais rezultāts: zināšanas, kas ļaus radīt inovatīvu bērza reproduktīvā materiāla ieguves tehnoloģiju, kurā tiks ņemtas vērā ne tikai bērzu fenotipiskās īpašības, bet arī to rezistence pret koksnes iekrāsojuma veidojošiem patogēniem.

3. virziens. Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte
(zinātniskais vadītājs Tālis Gaitnieks)

Mērķis: balstoties uz empīriski iegūtajiem datiem un līdz šim īstenoto pētījumu rezultātiem, vispusīgi novērtēt celmu izstrādes pielietošanas iespējas skujkoku audžu atjaunošanai trupes inficētās platībās.
Uzdevums: celmu izstrādes un biokurināmā sagatavošanas cikla analīze; H. annosum izplatības ierobežošanas efekta izpēte, veicot atcelmošanu trupes bojātās audzēs.
Sagaidāmais rezultāts: pētījuma galvenie rezultāti ir vispusīga sakņu trupes izplatību veicinošo faktoru analīze un celmu izstrādes trupes ierobežošanas potenciāla novērtējums trupes bojātās skujkoku audzēs.

4. virziens. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un CO2 piesaistes pētījumi
(zinātniskais vadītājs Andis Lazdiņš)

Mērķis: iegūt mežsaimniecisko darbību ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti modelēšanai nepieciešamos empīriskos datus un izstrādāt matemātiskos vienādojumus emisiju un piesaistes aprēķiniem.
Uzdevums: pētījumu objektu atlase un empīrisko datu ieguve mežsaimniecisko darbību un meža bojājumu ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti galvenajās meža oglekļa krātuvēs novērtēšanai; oglekļa uzkrājuma izmaiņu izpēte meža augsnē, nedzīvajā zemsegā un nedzīvās koksnes smalkajā; virszemes un pazemes biomasas un oglekļa satura aprēķinu vienādojumu izstrādāšana.
Sagaidāmais rezultāts: empīrisko datu kopa un vienādojumi, kas nepieciešami mežsaimniecisko darbību ietekmes uz CO2 piesaisti un SEG emisijām metodikas izstrādāšanai.

5. virziens: Klimata izmaiņu ietekmes uz mežsaimniecību pētījumi
(zinātniskais vadītājs Āris Jansons)

Mērķis: izstrādāt pētījumu aprakstus un no tiem izrietošus iespējamos risinājumus mežaudžu vitalitātes un produktivitātes nodrošināšanai prognozētajos klimatiskajos apstākļos; nodrošināt detālu sākotnējo klimata izmaņu ietekmes vērtējumu, un ievākt un apkopot, aprakstīt un analizēt empīrisko materiālu.
Uzdevums: sagatavot risinājumus klimata izmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanai katrai no saimnieciski nozīmīgām koku sugām atbilstoši klimata izmaiņu scenārijiem; veikt datu kvantitatīvu analīzi un papildus datu ievākšanu un analīzi.
Sagaidāmais rezultāts: novērtējums par potenciālo sugu sastāvu prognozēto klimata izmaiņu kontekstā, apraksts par dažādiem potenciāliem pasākumiem, kas izmantojami meža apsaimniekošanas plānošanai.

6. virziens: Mežsaimniecisko darbību ietekmes
uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte
(zinātniskā vadītāja Zane Lībiete)

Mērķis: identificēt iespējas optimizēt mežsaimniecisko darbību ietekmi uz vidi.
Uzdevums: pārbaudāmo kritēriju un indikatoru saraksta izveide un metodiskās piemērotības sākotnējais izvērtējums.
Sagaidāmais rezultāts: mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi nozīmīguma novērtējums; izstrādāta mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi novērtēšanas sistēma.

7. virziens: Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana,
izmantojot pārmērītos meža statiskās inventarizācijas datus

(zinātniskais vadītājs Jānis Donis)

Mērķis: nodrošināt meža nozari ar adekvātiem koksnes pieauguma un augšanas gaitas prognožu modeļiem.
Uzdevums: koksnes pieauguma prognožu modeļu izstrāde; audžu augšanas gaitas (diametra, augstuma, šķērslaukuma un koku skaita izmaiņu) modeļu izstrāde.
Sagaidāmais rezultāts: vienādojumu sistēmas saimnieciski nozīmīgāko koku sugu kokaudžu krājas pieauguma, krājas diferences aproksimācijai; audžu augšanas gaitas (diametra, augstuma, šķērslaukuma un koku skaita izmaiņu) modeļem; sistēmas saimnieciskās darbības ietekmētu audžu (kopšana, meliorācijas sistēmu atjaunošana) augšanas gaitas aproksimācijai.

 Pētījuma zinātniskais pārskats (2013)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.