Pētījumu arhīvs

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" zinātniskās infrastruktūras attīstība Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra ietvaros
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 12.1.2012
Beigu datums: 31.3.2015

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
(Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/APIA/VIAA/005)
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.3. "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība"
apakšaktivitāte 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība"

Projekta īstenošanas vieta: Rīgā, Salaspilī, Daugavpils novadā, Jelgavā.

Projektu uz sadarbības līguma pamata īsteno:

1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;
2. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";
3. Latvijas Hidroekoloģijas institūts;
4. Daugavpils Universitāte;
5. Latvijas Universitāte;
6. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs ir zinātnisko institūciju sadarbības ietvars, kurš izveidots nolūkā meklēt iespējas nodrošināt Latvijā un ārvalstīs atzītu zinātnisko darbinieku darbu un izaugsmi, radīt jaunas zināšanas un piedāvāt savas zināšanas un pakalpojumus Latvijas tautsaimniecībai, uzturēt nacionālo kompetenci meža un ūdens resursu pētniecības virzienos.

Projektu vada Projekta vadības grupa, kurā deleģēts viens pārstāvis no katras sadarbības institūcijas.

Saskaņā ar ERAF aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" piedāvātajām iespējām, LVMI Silava projekta ietvaros izveido zinātnisko infrastruktūru par kopējo summu 1,594 milj. LVL, t.sk. ERAF finansējums LVL 1,429 milj. LVL.

Galvenās LVMI Silava zinātniskās infrastruktūras attīstības aktivitātes projektā:

1. Laboratorijas telpu rekonstrukcija un renovācija, t.sk.:
1.1. laboratoriju kompleksa izveide ar klimata regulēšanas iespējām;
1.2. LVMI Silava tehniskā bloka rekonstrukcija Meža vides laboratorijas izveidei;
1.3. LVMI Silava centrālā laboratoriju korpusa telpu rekonstrukcija un renovācija 1132 m2 kopplatībā;
1.4. LVMI Silava ēkas apkārtnes labiekārtošanas darbi 3130 m2 platībā.
Aktivitātes ietvaros tiks rekonstruēta 1 ēka Meža ielā 2a, Salaspilī, un 1 ēkas daļa (tehniskais bloks) Rīgas ielā 111, Salaspilī, renovētas 23 telpas LVMI Silava centrālajā laboratoriju korpusā Rīgas ielā 111, Salaspilī.

2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde LVMI Silava, t.sk.:
2.1. iekārtu iegāde laboratoriju kompleksam ar klimata regulēšanas iespējām;
2.2. iekārtu iegāde Meža vides laboratorijas kompleksam;
2.3. iekārtu komplekta iegāde Mežkopības un meža resursu laboratorijai;
2.4. iekārtu komplekta iegāde Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorijai;
2.5. iekārtu komplekta iegāde Molekulārās ģenētikas laboratorijai;
2.6. iekārtu komplekta iegāde Meža izejvielu pārstrādes laboratorijai.

Aktivitātes ietvaros rekonstruētajās un renovētajās telpās tiks izvietoti 6 zinātnisko laboratoriju aprīkojuma komplekti.

LVMI Silava zinātniskās infrastruktūras izveides progress

1. 14.06.2012. noslēdzās piedāvājumu iesniegšana atklātā konkursā "Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde", pašlaik notiek piedāvājumu vērtēšana 15 iepirkuma daļās.
2. 12.06.2012. izsludināts atklāts konkurss "Laboratoriju telpu rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"" (id.nr. LVMI Silava/2012/5/AK/ERAF), konkursa piedāvājumu atvēršana plānota 12.07.2012.

Aktualitātes


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.