Pētījumu arhīvs

Saimnieciskās darbības izvērtējums izlases ciršu saimniecībā
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 10.6.2011
Beigu datums: 30.12.2012

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma mērķis izvērtēt izlases ciršu saimniecības apsaimniekošanas režīmu piemērotību normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanai.

Uzdevumi

 1. Sagatavot literatūras apskatu par Latvijas un citu valstu pieredzi par nepārtraukta meža klājuma mežsaimniecības realizāciju. Izveidot esošā normatīvā regulējuma apskatu.
 2. Izvirzīt izlases ciršu mērķu mērīšanas kritērijus un indikatorus.
 3. a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) veikto izlases ciršu rezultātu izvērtējums un iepriekš ierīkoto pētījumu objektu pārmērīšana un datu analīzi.
 4. Dažādvecuma audžu izvērtēšana un datu analīze, vēsturisko pētījumu datu analīze.
 5. Prognožu izvirzīšana par audžu attīstību pēc izlases cirtēm un normatīvajos aktos izvirzīto mērķu sasniegšanas iespējamības novērtējums (pa meža tipu grupām, valdošajām sugām – priede, egle, bērzs, apse, melnalksnis, baltalksnis).
 6. Rekomendāciju izstrāde LVM darbībai un normatīvo aktu izmaiņām (ja nepieciešams).

Sagaidāmie rezultāti

 1. Literatūras apskats par nepārtraukta meža klājuma mežsaimniecības realizāciju boreālās un mērenās zonas mežos.
 2. Nozīmīgāko normatīvo aktu (likumi un Ministru kabineta noteikumi) hronoloģisku izmaiņu apkopojums.
 3. Mērķu mērīšanas kritēriju un indikatoru saraksts.
 4. Ietekmes uz palikušo kokaudziņ, atjaunošanos, veģetāciju novērtējums LVM veiktās izlases cirtēs dažādos meža tipos.
 5. Priežu dažādvecuma audžu telpiskās un vecumstruktūras izvērtējums.
 6. Mātes audzes attīstības prognozes.
 7. Rekomendācijas LVM darbībai.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)  
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012/1)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012/2)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.