Pētījumu arhīvs

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 4.1.2010
Beigu datums: 31.12.2012

Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr. 2009/0228/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/035)
Programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
prioritāte 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne"
pasākums 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība"
aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Pētījuma vadošais partneris: Latvijas Valsts augļkopības institūts

Pētījuma sadarbības partneri: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma mērķis ir zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu.

Pētījums tiks īstenots 36 mēnešu laikā LR Dobelē, Salaspilī un Rīgā, sadarbojoties LV Augļkopības institūtam (projekta iesniedzējs) ar LVMI Silava un Rīgas Tehnisko universitāti (sadarbības partneri). Projektā paredzēts veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, kurš aptver dārzkopības, mežzinātnes, pārtikas un informācijas tehnoloģijas nozares.

Paredzētās aktivitātes:

  1. jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide;
  2. zinātniskā pētījuma īstenošana 4 virzienos augu patogēnu populāciju ģenētikas un augu rezistences mehānismu izpēte, šķirņu izvērtēšana un jaunu produktu izstrāde, bioloģisko resursu pētnieciskās informācijas sistēmas izveide;
  3. sadarbības veicināšana ar pētniecības institūtiem, augstskolām un komersantiem;
  4. publicitātes pasākumu īstenošana;
  5. jaunu darba vietu izveide projektā iesaistītajās institūcijās.
Pētījuma rezultātā papildus zinātnei uz vienlīdzīgiem pamatiem tiks piesaistīti un sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un izveidotas jaunas darba vietas, veikts nozarēm svarīgs zinātnisks pētījums un veicināta izglītības, pētniecības iestāžu un komersantu sadarbība.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.