Aktīvie pētījumi

Pārnadžu (aļņu, staltbriežu) monitorings
Projekta vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 1.4.2009
Beigu datums: 30.11.2009

Pētījuma finansētājs Medību saimniecības attīstības fonds.

Pētījuma mērķis
Mūsdienu Latvijas medību saimniecībā ir gan vēlme, gan iespēja palielināt pārnadžu populācijas, taču pārmērīgi vai neefektīvi izmantojot šo medījamo dzīvnieku resursus, tie var radīt būtiskus zaudējumus mežsaimniecībai. Projekta mērķis ir, novērtējot pašreizējo aļņu un staltbriežu populāciju stāvokli vietās ar atšķirīgām saimniekošanas metodēm, dabiskajiem apstākļiem un vides noslogojumu, atrast reāli pastāvošu optimālāko situāciju, kurā pie minimāliem mežaudžu postījumiem pastāv maksimāli populāciju kvalitatīvie rādītāji. Izmantojot iegūto informāciju, sagatavot ieteikumus pārnadžu populāciju apsaimniekošanai.

Pētījuma uzdevumi
Turpinot 2008. gadā uzsākto aļņu un staltbriežu monitoringu:

  1. ievākt izpētei materiālu no nomedītajiem dzīvniekiem un noteikt aļņu un staltbriežu populāciju raksturojošos parametrus un demogrāfisko struktūru (vecuma un dzimuma struktūra, auglība, trofeju kvalitāte) 10 iepriekš izvēlētās medību iecirkņu teritorijās;
  2. novērtēt populāciju noslogojumu uz teritoriju (uzskaites saimnieciski nozīmīgo koku sugu audzēs un pārnadžu barošanās biotopos);
  3. novērtēt pārnadžu populāciju blīvuma atkarību no lielajiem plēsējiem.

Sagaidāmie rezultāti
Pētījuma rezultātā tiks iegūta informācija par aļņu un staltbriežu populāciju stāvokli teritorijās ar dažādu apdzīvotības blīvumu un atšķirīgu medību intensitāti. Noskaidrojot populāciju reakciju uz ekstremālām medību slodzēm, iespējams izvēlēties optimālu populāciju apsaimniekošanas stratēģiju. Ilgtermiņā, reprezentējot populāciju stāvokli atsevišķās medību saimniecībās ar objektīviem datiem, kas iegūti pielietojot standartizētas uzskaišu metodikas un demogrāfiskās struktūras analīzi, tiks veikta mednieku izglītošana un sniegti ieteikumi medību saimniecības uzlabošanai.


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.