Aktīvie pētījumi

Meža resursu monitorings
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 6.1.2003
Beigu datums: 31.12.2009

Pētījuma finansētājs – valsts budžets, Meža attīstības fonds, a/s "Latvijas valsts meži".

Meža resursu monitorings (MRM) jeb Meža statistiskā inventarizācija (ang. National Forest Inventory) ir valsts deleģēta funkcija LVMI Silava. MRM tiesisko statusu nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi", kā arī Zemkopības ministrijas 17.03.2004. instrukcija Nr.10 "Meža statistiskās inventarizācijas veikšanas un mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanas metodika".

Latvijā MRM ir pilnīgi jauns meža informācijas iegūšanas veids, kura ietvaros tiek iegūta 2 veidu informācija: statistiskie pārskati par valsts meža resursiem un liela apjoma datu bāze padziļinātiem pētījumiem audžu un atsevišķu koku līmenī.

Laika posmā no 2004.–2008. gadam tiek veikts MRM iniciālais cikls jeb parauglaukumu tīkla izveidošana, papildus iegūstot statisku informāciju par meža resursu stāvokli valstī. MRM pamats ir pastāvīga rādiusa parauglaukums (platība 500 m2) ar ģeogrāfiskajām koordinātēm piesaistītu, dabā apslēptu centru. Katram kokam tiek noteiktas lokālās koordinātes (azimuts, attālums). Nākošie cikli (sākot ar 2009.–2013.) būs ierīkoto parauglaukumu atkārtota pārmērīšana, iegūstot informāciju par katra koka, elementa un audzes attīstības dinamiku, t.sk. atmirumu un izcirsto apjomu.

Meža resursu monitoringu Latvijā veic 5 lauka darbu komandas katra 3 cilvēku sastāvā, kā arī projekta vadības grupa un konsultanti. Uz projekta rezultātu bāzes šobrīd tiek gatavotas 3 mežzinātņu doktora disertācijas un 3 maģistra darbi, ik gadus realizēti vairāki pētniecības projekti. LVMI Silava piedalās ES finansēta projekta FutMon sagatavošanā, perspektīvā MRM tīklā paredzot integrēt meža veselības stāvokļa monitoringu.

Meža resursu monitoringa stratēģiskie uzdevumi 2008.–2013. gadā:

  1. 2009. gadā pabeigt Meža statistiskās inventarizācijas pirmo ciklu;
  2. sagatavot un izdot monogrāfiju "Latvijas mežu statistiskā inventarizācija: metodes un rezultāti";
  3. sagatavot atkārtoto pārmērījumu ciklu, t.sk. inventarizācijas metodiku, veidlapas, aprēķinu programmatūru un datu bāzi;
  4. nodrošināt datus pēc pieprasījuma pārējiem pētniecības darbiem;
  5. integrēt virziena pētniecisko daļu Meža resursu prognožu centrā saskaņā ar tā stratēģiju.

Meža resursu monitoringa rezultatīvie rādītāji

  • ar 1% standartkļūdu noteikta Latvijas meža zemju platība, ar prognozējamo standartkļūdu 1–2% noteikta Latvijas mežu krāja un tekošais pieaugums;
  • ik gadus sagatavoti vismaz 80 pārskati par meža resursu stāvokli valstī;
  • ierīkoti vismaz 12 000 pastāvīgi meža resursu uzskaites parauglaukumi, nodrošināta parauglaukumu datu plūsma pētniecības vajadzībām;
  • 2013. gadā pabeigts meža statistiskās inventarizācijas II cikls, sastādīta Latvijas meža krājas bilance.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)

Turpmākie pētījuma rezultāti šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.