Aktīvie pētījumi

Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol)
Projekta vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 1.12.2020
Beigu datums: 30.11.2023

 

Valsts pētījumu programmas "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" pētnieciskais projekts Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002.

Pētījuma sadarbības partneri ir Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI; vadošais partneris), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes augstskolu un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".

Pētījuma mērķis ir izstrādāt uz zināšanām balstītus risinājumus un priekšlikumus zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai, izvērtējot zemes izmantošanas efektivitāti, noteicošos virzītājspēkus, kā arī sagatavot metodiskos risinājumus Latvijas ainavu kartēšanai un ilgtspējīgai ainavu apsaimniekošanai.

Izpēte tiks veikta vairākos posmos:

  • Konceptuālā un metodoloģiskā ietvara definēšana;
  • Zemes resursu apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšana;
  • Uz zināšanām balstītas pieejas izstrāde ainavu novērtēšanai, kartēšanai un apsaimniekošanai;
  • Vadlīniju un ieteikumu sagatavošana zemes resursu izmantošanai un ainavu pārvaldībai;
  • Pētījuma rezultātu izplatīšana.

Iegūtās zināšanas un rezultāti kalpos par pamatu rekomendācijām politikas veidotājiem zemes izmantošanas un ainavu politikas jomā, stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā, kopējā lauksaimniecības politikā un vides aizsardzībā. Tiks sagatavoti labās prakses piemēri nozaru profesionāļiem un pētniekiem projekta jomās. Pētījums sniegs jaunas zināšanas un risinājumus, kas nepieciešami, lai attīstītu līdzsvarotu zemes resursu izmantošanu un ilgtspējīgu ainavu apsaimniekošanu Latvijā. Pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāti visaptveroši alternatīvi scenāriji un dinamiskie modeļi attiecībā uz zemes resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī izveidots pamats interaktīvam ainavu atlantam.


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.