Aktīvie pētījumi

Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā
Projekta vadītājs: Ieva Līcīte
Sākuma datums: 29.9.2020
Beigu datums: 28.9.2023

 

Norvēģijas Granta klimata un vides 2014.‑2021. gada perioda programmas "Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" ietvaros ir atbalstīta iepriekš noteiktā projekta "Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā" īstenošana. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir viens no iepriekš noteiktā projekta izpildītājiem (līguma numurs Nr. V/8/2021).

Pētījuma īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Pētījuma partneri: Centrālā statistikas pārvalde, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un Norvēģijas Vides aģentūra.

LVMI Silava līguma Nr. V/8/2021 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ietvaros īsteno konkrētus pētnieciskos uzdevumus vienā no projekta aktivitātēm.
Projekta numurs: LV-CLIMATE-0001.
Projekta koordinators LVMI Silava: Ieva Līcīte.

Kopējais budžets: 2 182 278 milj. EUR, t.sk. 1 854 936,30 EUR (85%) Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 327 341,70 EUR (15%) Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Pētījuma mērķis: uzlabot klimata pārmaiņu politikas plānošanas konsekvenci un atbilstību valstiskā līmenī, kā arī palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā.

LVMI Silava pētniecisko darbību īsteno projekta 6. aktivitātē "Pētījumu izstrāde zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un nacionālās sistēmas uzlabošanai atbilstoši Parīzes nolīguma prasībām". Aktivitātes izpilde notiek sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas ekspertiem zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas jautājumos.

Galvenie pētnieciskie uzdevumi 6. aktivitātē ir:

  1. Nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā pilnveidošana atbilstoši 2019. gada IPCC vadlīniju papildinājumam 2006. gada IPCC vadlīnijām. Darba uzdevumi paredz novērtēt 2019. gada IPCC vadlīniju papildinājuma potenciālās ieviešanas ietekmi uz izmaiņām emisiju un piesaistes avotos, izmantojamajos pieņēmumos, emisiju faktoros un aktivitātes datos;
  2. mitrāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana. Darba uzdevumi ietver apsaimniekoto mitrāju radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes uzskaites un ziņošanas sistēmu uzlabošanu, tostarp priekšlikuma izstrādi uzskaites un ziņošanas institucionālajai uzbūvei, darbību datu ieguvei un verificēšanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanas darbību ietekmes raksturošanai;
  3. uzlabojumu plāna izstrāde siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas nacionālās sistēmas zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoram pilnveidošanai. Darba uzdevumi ietver pieejamo zināšanu novērtējumu un nepieciešamo uzlabojumu un pētniecisko uzdevumu identifikāciju un izvērsumu.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.
Papildu informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmu "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" pieejama
šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.