Aktīvie pētījumi

Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 18.6.2021
Beigu datums: 15.11.2021

 

ZM Meža attīstības fonda atbalstīts pētījums.

Pētījuma mērķis: veikt meža bioloģiskās daudzveidības monitoringu Nacionālā meža monitoringa programmas ietvaros, kas tiek īstenots saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 238 "Nacionālā meža monitoringa noteikumi". Meža bioloģiskās daudzveidības komponente īstenojama atbilstoši metodikai bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai nacionālā meža monitoringa ietvaros.

Pētījuma uzdevumi:

  1. Meža ģenētiskās daudzveidības monitorings 2 (divās) meža ģenētisko resursu audzēs un 2 (divās) sēklu plantācijās.
  2. Augu sabiedrību un epifītu novērtējums vismaz 100 meža resursu monitoringa parauglaukumos.
  3. Ainavas telpiskā raksta klašu stāvokļa 2015. g. un 2020. g. izmaiņu novērtējums, izveidojot 2020. gada meža rastra karti.
  4. Apkopot aktuālo informāciju un pētījumu rezultātus par meža koku ģenētisko resursu saglabāšanu un apsaimniekošanu sugām, kurām Latvijā ir izdalītas ģenētisko resursu mežaudzes, sagatavojot vadlīnijas to apsaimniekošanai un indikatorus apsaimniekošanas un saglabāšanas novērtēšanai. Uzsākt ģenētisko resursu mežaudžu apsaimniekošanas un saglabāšanas izvērtējumu atbilstoši EUFORGEN rekomendētajām monitoringa vadlīnijām un principiem. Sagatavot ieteikumus normatīvās vides pilnveidošanai meža koku ģenētisko resursu saglabāšanas un apsaimniekošanas jomā.

Pētījuma pārskats


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.