Aktīvie pētījumi

Priekšlikumi pētījumu datu kopas sagatavošanai par vēsturiskā mežainuma, ainavas un meža attīstības ietekmi uz biotopu daudzveidību
Projekta vadītājs: Juris Zariņš
Sākuma datums: 11.4.2021
Beigu datums: 30.12.2021

 

ZM Meža attīstības fonda atbalstīts pētījums (līguma Nr. 21-00-S0MF10-000022).

Šobrīd, kad aktualizējas dabas aizsardzības un resursu izmantošanas perspektīvu konflikti,  risinājuma meklējumos mūsuprāt jāaktualizē arī vēsturisko avotu un dabas daudzveidības dinamikas problemātiku.  Vai vēsturisko datu kopām piemīt tikai kultūrvēsturiska nozīme, vai arī tos iespējams izmantot dabas daudzveidības pētījumos? Kādi avoti no plašā avotu klāsta atbilst šim nolūkam un kas no tiem būtu izmantojams? Kā avotos iegūtos datus un informāciju kontekstualizēt plašāku virzošo spēku mozaīkā?

Pētījuma mērķis ir izvērtēt atšķirīgu laiku, veida, mēroga un satura vēsturisko avotu izmantošanas iespējas meža daudzveidības telpiskās izplatības vērtējumā dažādās vietās un situācijās Latvijas teritorijā. Balstoties uz izvērtējumu un papildinot to ar mūsdienu tālizpētes datu interpretāciju, sagatavot metodikas melnrakstu par meža daudzveidības potenciāla novērtējumu.

Pētījuma uzdevumi:

  1. Analizēt vēsturiskā mežainuma attēlojuma kvantitatīvās atšķirībās vienā teritorijā, izmantojot 20 gadsimta dažādu mērogu kartes.
  2. Novērtēt kartogrāfiskos avotus, to izmantošanas iespējas meža daudzveidības attīstības gaitas pētījumiem. Izvērtēt un kataloģizēt LVVA fondos iekļautos materiālus. Atlasīt vispiemērotākos vēsturisko karšu un plānu variantus.
  3. Veikt visas Latvijas teritorijā nokartēto meža biotopu salīdzinošo analīzi ar Meža valsts reģistru.
  4. Sagatavot 11 meža biotopu veidu vertikālās struktūras reprezentatīvos paraugus.
  5. Sagatavot meža daudzveidības potenciāla izvērtējuma metodikas melnrakstu.
  6. Sagatavot pētījumā izmantoto vēsturisko karšu materiālu un dokumentu krātuvi atvērto datu veidā, to tālākai izmantošanai citos pētījumos.

Pētījuma pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.