Aktīvie pētījumi

Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 3.1.2022
Beigu datums: 5.12.2022

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks – 16.12.2024.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā – LVMI Silava mājas lapa un LLU zinātniskā pētījuma datubāzē.

Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma mērķis: izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, identificējot vērtīgus ģenētisko resursu paraugus, veikt to aprakstu ar deskriptoriem un iekļaut Latvijas kultūraugu gēnu bankas kolekcijās.

Pētījums veikts sadarbībā ar Dārzkopības Institūtu, Agroresursu un ekonomikas institūtu un LLU Zemkopības institūtu.

Plānotās aktivitātes 2022. gadā:

  1. Turpināt ikgadējās ekspedīcijas atsevišķu sugu grupām (piem. zālājiem, dārzeņiem u.c.).
  2. Turpināt vai uzsākt Latvijas ģenētisko resursu paraugu aprakstīšanu pēc deskriptoriem.
  3. Piedalīties diskusijās, apmācībās un darba grupās ar citiem GenNBIS datubāzes izmantotājiem par deskriptoru saskaņošanu, Uzsākt deskriptoru ievadīšanu GeNBIS datubāzē.
  4. Uzsākt deskriptoru sarakstu pielāgošanu saglabājamo šķirņu reģistrācijai.

Sasniedzamie rezultāti 2022. gadā:

  1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi.
  2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās.
  3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē.
  4. Uzsākts darbs pie deskriptora ievietošanu GenBIS datubāzē, un to pielāgošanu saglabājamo šķirņu reģistrācijai.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.