Aktīvie pētījumi

LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.4.2021
Beigu datums: 30.11.2023

 

Projekta numurs: 8.2.2.0/20/I/001
Vadošais partneris Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), vadītāja: Natālija Sergejeva (LLU)
Sadarbības partneri: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (LVMI Silava koordinatore Dagnija Lazdiņa), Agroresursu un ekonomikas institūts, Dārzkopības institūts

Mērķis: palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā un zinātniskajā darbā LLU stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu 30 doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.

Kopumā plānots sniegt atbalstu 30 doktorantiem, no kuriem plānots, ka vismaz 11 doktoranti būs ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laika pēc grāda iegūšanas strādās par akadēmisko personālu LLU (vismaz 12 mēnešus), un piesaistīt 3 ārvalstu pasniedzējus darbam LLU.

Plānotās kopējās aktivitātes un rezultāti

 1. Iesaistīt doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus (turpmāk - doktoranti) studiju vai zinātniski pētnieciskajā darba LLU vai sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes.
 2. Iesaistīt doktorantu arī cita ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darba pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināt cita ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes.
 3. Piesaistīt uz pieciem mēnešiem ārvalstu akadēmisko personālu, ka mācībspēkus prioritāri doktora studiju programmu īstenošanai un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei LLU.

Sadarbības partneris Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" iesaistīts 1.un 2. aktivitātes īstenošanā.

Budžets: kopējais finansējums – 1 032 439,00 EUR, tai skaitā: ESF finansējums (85%) – 877 573,15 EUR, valsts budžeta finansējums (15%) – 154 865,85 EUR; sadarbības partnera kopējais budžets: 51 078 EUR, tai skaitā ESF finansējums 43 416,3 EUR un valsts budžeta finansējums 2552,90 EUR.

Grantu saņēmēji

 1. Ieva Līcīte: promocijas darba "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju izpēte organiskās augsnes apsaimniekošanā lauksaimniecības zemē" mērķis ir izpētīt klimata pārmaiņu samazināšanas iespējas organiskās augsnes apsaimniekošanā lauksaimniecības zemē un sagatavot priekšlikumus Latvijas klimata politikas saistību izpildes sekmēšanai, tostarp izstrādājot organiskās augsnes SEG emisiju aprēķinu uzlabojumu priekšlikumus un SEG emisiju samazināšanas pasākumu sociāli ekonomiskā novērtējuma metodiku. Promocijas darbu izstrādā Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas apakšnozarē.
 2. Aldis Butlers: promocijas darba "Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm" ietvaros tiek vērtētas augsnes CO2, N2O un CH4 emisiju un ietekmējošo faktoru likumsakarības, kā arī oglekļa ienese augsnē ar kokaugu nobirām, koku sīksaknēm un zemsedzes veģetāciju. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāti oglekļa ieneses un SEG emisiju koeficienti, kas pielietojami Nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas metodikas pilnveidošanai un klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu ietekmes plānošanas modelēšanas rīkos.
 3. Kārlis Dūmiņš: promocijas darba "Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību" mērķis ir noskaidrot četrām koku sugām – āra bērzam, parastajai priedei, parastajai eglei, melnalksnim – piemērotāko augsnes sagatavošanas un stādu veidu dažādos meža tipos. Darba ietvaros vērtē koku augšanas gaitu, saglabāšanos, dažādu bojājumu veidu sastopamību un intensitāti atkarībā no pielietotā augsnes gatavošanas veidā, kā arī analizē tādu apkārtējās vides faktoru mainību kā augsnes temperatūra, mitrums, veģetācijas sastāvs. Pētījuma rezultātā izstrādās rekomendācijas meža atjaunošanai dažādos meža tipos.

Doktorantu aktivitātes 2021.gadā

 

Aktivitātes 

 1. 04.2022.
  Kārlis Dūmiņš ir veicis koku uzmērījumus Rīgas, Jelgavas un Talsu rajonos, kur eksperimentālajās platībās iegūti darbam nepieciešamie dati. Ir iepazīstināti LLU meža fakultātes Erasmus studenti ar iegūtajiem rezultātiem un dabā parādīts pētījuma praktiskais izpildījums. Ir veikta iegūto datu apkopošana un analīze, kā arī sameklēta un apkopota daļa no nepieciešamās literatūras. Sagatavota publikācija iesniegšanai "Silva Fennica". Prezentēts stenda referāts starptautiskā konferencē "Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – veiksmīgas sociālekonomiskās attīstības pamatnosacījums Eiropas Savienības jaunās vides politikas ieviešanas periodā".
  Ieva Līcīte sagatavojusi analītisku materiālu un postera ziņojumu "Mapping of resent greenhouse gas related research activities in the field of organic soil management in agriculture land in Latvia"; ziņojuma autori – Ieva Līcīte un Dina Popluga. Plānots prezentācija (attālināti) 3. starptautiskā zinātniskā konferencē "Sustainable Bioeconomy Development 2022: Theory and Practice", kas notiks Kauņā no 2022. gada 4.–5. maijam. Veikta publikācijas "Policy impacts on nutrient rich organic soil management in agriculture" datu kopas strukturēšana, statistiskā analīze un analīzes rezultātu apraksts, kā arī organisko augšņu apsaimniekošanas izmaiņas raksturojoša kartogrāfiskā materiāla sagatavošana un literatūras analīze. Raksta plānotais iesniegšanas laiks žurnālam "Environmental Science & Policy" – 2022. gada jūnijs.
  Aldis Butlers veicis papildus empīrisko datu ievākšanu un līdzšinēji ievākto datu (augsnes SEG emisiju, vides temperatūras un gruntsūdens līmeņa mērījumi; kā arī augsnes oglekļa ieneses, augsnes un augsnes ūdens analīžu rezultāti) apkopošanu. Ņemta dalība apmācībā darbam ar FTIR spektrometru augsnes paraugu testēšanā un rezultātu interpretācijā. Uzsākta apkopoto datu apstrāde un analīze, iegūtie rezultāti izmantoti manuskriptu "N2O and CH4 emissions from naturally wet and drained nutrient-rich organic forest soils" (https://doi.org/10.15544/RD.2021.030) un "CO2 emissions from naturally wet and drained nutrient-rich organic forest soils" (recenzēšanas statusā) sagatavošanā iesniegšanai publicēšanai konferenču "Rural Development" un "Engineering for Rural Development" rakstu krājumos.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.