Aktīvie pētījumi

Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 1.11.2020
Beigu datums: 30.6.2022

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virzienā "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", īstenots sadarbībā ar


1.2.1.1/18/A/004 Pētniecības projekts P23
Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas

Pētījuma mērķis: nodrošināt mežsaimniekus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem, tajā skaitā SEG emisiju no koku stumbra virsmas modelēšanas rīkiem SEG emisiju no koku stumbra virsmas aprēķiniem un ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanai, apsaimniekojot mežaudzes ar organiskām augsnēm.

Pētījuma apraksts. Pētījuma gaitā paredzēta: izmēģinājumu objektu atlase un ierīkošana (gruntsūdens līmeņa monitoringa akas un elastīgas aploces uz koku stumbriem gāzes kameru uzstādīšanai); siltumnīcefekta gāzu emisiju no koku stumbra virsmas un gruntsūdens līmeņa izmaiņu datu datu analīze, siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu un papildus datu ieguves metožu izstrādāšana. Siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu integrēšana ietekmes uz klimata izmaiņām modelēšanas rīkā un augšanas gaitas modelī.

Pētījuma rezultāts: izstrādāts jauns produkts – modelēšanas instrumenti SEG emisiju mazināšanas pasākumu īstenošanai mežaudzēs ar pārmitrām un meliorētām kūdras augsnēm un pētījumā novērtēto SEG emisiju samazināšanas iespēju sociāli ekonomiskais novērtējums.

Aktualitātes

  1. 17.04.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  2. 17.07.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  3. 17.10.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  4. 24.11.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  5. 17.04.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  6. 30.06.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
Galvenie rezultāti

Noslēdzies pētījums "Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas raksturošanai kūdreņos un purvaiņos". Pētījumā secināts, ka CH4 emisiju no mežiem ar pārmitrām un meliorētām augsnēm ierobežošanai gruntsūdens līmenim mežaudzēs veģetācijas sezonas laikā jābūt vismaz 15–20 cm dziļumā. Kūdreņos to var panākt, uzturot un atjaunojot meliorācijas sistēmas un atjaunojot mežizstrādes procesā bojātās dabiskās ūdens plūsmas. Purvaiņos mitruma režīmu var uzlabot, meža atjaunošanas laikā ierīkojot dziļvagu tīklu, kas aizvada lieko ūdeni no augsnes virskārtas un samazina pārmitro ieplaku platību. Turpmākajos pētījumos ir jāvērtē izlases ciršu, koksnes pelnu ieneses un citu darbību, kas sekmē evapotranspirāciju, ietekme uz gruntsūdens līmeni un CH4 emisijām, lai palielinātu meža īpašniekiem pieejamo instrumentu klāstu emisiju samazināšanai. Būtisks priekšnosacījums CH4 emisiju samazināšanas potenciāls un īsteno darbību ietekmes novērtēšanai ir darbību datu (gruntsūdens līmeņa izmaiņu prognožu modeļi) pilnveidošana, kas šobrīd ir viens no problemātiskajiem emisiju no augsnes un koku stumbriem modelēšanas aspektiem.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.