Aktīvie pētījumi

Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana
Projekta vadītājs: Jānis Liepiņš
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.6.2023

   

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/687 "Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana" īstenošana.

Pēcdoktorants: Jānis Liepiņš
Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš

Kopējais projekta finansējums: 111505,00 EUR

Aprēķinot Latvijas kokaudžu biomasu un oglekļa uzkrājumus, tiek pieņemts, ka visi koki ir veseli, bez bojājumu pazīmēm. Realitātē, jo īpaši vecās mežaudzēs, ir trupējuši un dobumaini koki, kas var nozīmēt, ka  koku stumbra biomasa un oglekļa uzkrājums tiek sistemātiski pārvērtēts. Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodiku stumbra trupes ietekmes izvērtēšanai uz Latvijas kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu, lai samazinātu Latvijas kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājumu aprēķinu nenoteiktību.

Galvenās pētījuma darbības ir:

 1. Blīvuma izmaiņu raksturojums melnalkšņu un baltalkšņu stumbros. Alkšņi ir vienīgās no Latvijā izplatītākajām koku sugām, kurām nav izstrādātas blīvuma izmaiņu kartes, lai varētu modelēt stumbra trupējušās daļas blīvuma samazinājumu;
 2. Kokaudžu biomasas pārrēķina vienādojumu izstrāde vienkāršotai biomasas novērtēšanai Latvijas mežos. Nepieciešams izstrādāt vienkārši pielietojamus un precīzus biomasas pārrēķina vienādojumus, kurus meža īpašnieki un apsaimniekotāji, pētniecības institūcijas un valsts iestādes varēs izmantot vienkāršotai biomasas aprēķināšanai mežaudžu līmenī;
 3. Stumbra trupes ietekmes izvērtēšana uz alkšņu kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu Latvijā;
 4. Mācību aktivitātes pieteikuma ietvaros, kuras plānotas, lai pilnveidotu jaunā zinātnieka kompetenci, uzlabotu tā prasmes un attīstītu karjeras izaugsmes iespējas.

Pētījuma galvenie rezultāti ir:

 1. izstrādāta alkšņu stumbra blīvuma izmaiņu karte;
 2. izstrādāti praktiski vienādojumi vienkāršotai biomasas aprēķināšanai mežaudzes līmenī;
 3. izstrādāta metode stumbra trupes ietekmes izvērtēšanai uz kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu Latvijā;
 4. 2 zinātniskas publikācijas;
 5. 3 prezentācijas zinātniskās konferencēs mērķa grupām.

Aktualitātes

 1. Pētījums uzsākts 01.01.2021. Notiek darbs pie koksnes blīvuma paraugu analizēšanas un zinātniskās literatūras izpētes, lai sagatavotu referātu pieteikumus konferencēm. Sadarbībā ar diviem maģistratūras studentiem notiek darbs pie divu maģistra darbu izstrādes. Potenciālās maģistra darbu tēmas ir "Oglekļa dioksīda piesaistes novērtējums aizaugušu lauksaimniecības zemju kokaugu apaugumā Latvijā" un "Paaugas un pameža virszemes biomasas novērtējums meliorētajos mežos Latvijā".
 2. 01.02.2021. Dalība meža nozares zinātniskajā konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare" kas notika virtuāli 2021. gada 26. un 27. janvārī. Konferencē prezentēts stenda referāts "Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana". Stenda referāts pieejams šeit.
 3. 20.03.2021. Pētījumā paveiktais 2021. gada I ceturksnī. Relīze pieejama šeit.
 4. 30.04.2021. Dalība Eiropas Zinātnieku nakts pasākumā 2021, iepazīstinot interesentus ar pēcdoktorantu, pētījuma novitāti un mežaudžu biomasas aprēķināšanas problemātiku. Prezentācijas šeit un šeit.
 5. 28.06.2021. Pētījumā paveiktais 2021. gada II ceturksnī. Relīze pieejama šeit.
 6. 17.09.2021. Publicēts raksts Bārdule A., Liepiņš J., Liepiņš K., Stola J., Butlers A., Lazdiņš A. Variation in Carbon Content among the Major Tree Species in Hemiboreal Forests in Latvia. https://doi.org/10.3390/f12091292
 7. 22.09.2021. 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Rural Development 2021", kura norisinājās Vytautas Magnus universitātē Lietuvā, prezentēti pētījuma pirmie rezultāti. Prezentācija "Reduction of wood basic density in decayed grey alder stems" pieejama šeit.
 8. 30.09.2021. Pētījumā paveiktais 2021. gada III ceturksnī. Relīze pieejama šeit.
 9. 23.12.2021. Pētījumā noslēgusies trupējušo paraugkoku apstrāde, sagatavojot vairāk kā 400 trupējušus koksnes paraugus turpmākajām analīzēm laboratorijā.
 10. 30.12.2021. Pētījumā paveiktais 2021. gada IV ceturksnī. Relīze pieejama šeit.
 11. 15.01.2022. Publicēts raksts: Liepiņš, J., Bleive, A., Lazdiņš, A., & Liepiņš, K. (2021). Reduction of Wood Basic Density in Decayed Grey Alder Stems. Proceedings of the International Scientific Conference: Rural Development, 242–246. https://doi.org/10.15544/RD.2021.043.
 12. 31.03.2022. Pētījumā paveiktais 2022. gada I ceturksnī. Relīze pieejama šeit.
 13. 20.05.2022.  Jaunākās pētījuma atziņas prezentētas starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Research for Rural Development 2022". Konferences ziņojumā "Internal decay assessment using drilling resistance in mature common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) stands" prezentēta metodika vienkāršotai trupes klātbūtnes konstatēšanai melnalkšņu audzēs, kā arī analizēti trupi ietekmējošie un veicinošie faktori. Prezentācija šeit.
 14. 30.06.2022. Pētījumā paveiktais 2022. gada II ceturksnī. Relīze šeit.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.