Aktīvie pētījumi

Klimatu izmaiņu mazināšanas potenciāla izpēte agro-mežsaimniecības sistēmās ar organiskām un minerālaugsnēm
Projekta vadītājs: Andis Bārdulis
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.6.2023

   

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/684 "Klimatu izmaiņu mazināšanas potenciāla izpēte agro-mežsaimniecības sistēmās ar organiskām un minerālaugsnēm" īstenošana.

Pēcdoktorants: Andis Bārdulis
Zinātniskā vadītāja: Dagnija Lazdiņa

Kopējais projekta finansējums: 111439,59 EUR

Pētījuma mērķis: novērtēt agro-mežsaimniecības sistēmu SEG emisiju samazināšanas potenciālu, apsaimniekojot organiskās augsnes un mazvērtīgas minerālaugsnes lauksaimniecības zemēs, un izstrādāt plānošanas ieteikumus ekonomiski efektīvai un klimatam draudzīgai agro-mežsaimniecības sistēmu apsaimniekošanai.

Galvenās pētījuma darbības ir:

 1. Agro-mežsaimniecības sistēmu potenciālās ietekmes uz klimata izmaiņām analīze (attālās izpētes rīki lauksaimniecība zemju izpētei, augšanas gaitas un oglekļa aprites modelis izraudzītajām agro-mežsaimniecības sistēmām, oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm vienādojumi);
 2. SEG emisiju un CO2 piesaistes vienādojumu izstrādāšana (SEG emisiju un heterotrofā elpošanas mērījumi un vienādojumi SEG emisiju aprēķiniem, Yasso modeļa pilnveidošana, agro-mežsaimniecības darbību integrēšana Nacionālajā SEG inventarizācijas un prognožu sistēmā, pilnveidojot EPIM modeli);
 3. Klimatam draudzīgi risinājumi agro-mežsaimniecības sistēmu mehanizētai stādīšanai, kopšanai un izstrādei (mašinizācijas iespējas agro-mežsaimniecībā, ražojot koksnes un zālaugu biomasu, kalkulators izklājlapas veidā izmaksu un SEG emisiju aprēķiniem);
 4. Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti (aprēķinu modelis izklājlapas veidā, rekomendācijas klimatam draudzīgai agro-mežsaimniecības sistēmu apsaimniekošanai, ĢIS rīki agro-mežsaimniecības sistēmu plānošanai);
 5. Pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte (vismaz 3 zinātnisku publikāciju manuskripti, rezultātu prezentācija vismaz 3 starptautiskās konferencēs, seminārs mērķa grupām, informācija projekta pieteicēja interneta vietnē un sociālajos mēdijos).

Aktualitates

 1. 01.01.2021. Pētījums uzsākts 01.01.2021. Notiek darbs pie detāla pētījuma zinātniskā ietvara izstrādes.
 2. 30.04.2021. Dalība "Eiropas Zinātnieku nakts 2021" pasākumā, kura ietvaros veikta iepazīstināšana ar pēcdoktorantu un pēcdoktorantūras pētījumu. Prezentācijas šeit un šeit.
 3. 20.05.2021. Informācija par pētījumu prezentēta 5. Eiropas Agromežsaimniecības konferencē. Stenda ziņojums šeit.
 4. 16.06.2021. Informācija par pēcdoktorantūras pētījumu ievietota Eiropas Agromežsaimniecības Federācijas (European Agroforestry Federation, EURAF) mājas lapā (pieejams šeit).
 5. 30.06.2021. Pētījumā paveiktais 2021. gada I un II ceturksnī. Relīze šeit.
 6. 24.09.2021. Attālināta dalība 10. starptautiskā zinātniskā konferencē "Rural Deevelopment 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change", kuras ietvaros prezentēts stenda referāts "Impact of fertilization on agroforestry system combining rows of wild Cherry and small-leaved Lime with legume and perennial grass in Latvia". Stenda referāts pieejams šeit.
 7. 30.09.2021. Pētījumā paveiktais 2021. gada III ceturksnī. Relīze šeit.
 8. 30.12.2021. Pētījumā paveiktais 2021. gada IV ceturksnī. Relīze šeit.
 9. 02.2022. Publicēts raksts: Bārdulis A., Rancāne S., Daugaviete M., Celma S., Lazdiņa D. 2021. Impact of fertilization on agroforestry system combining rows of wild cherry and small-leaved lime with perennial grasses and legumes in Latvia. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change", 21-23 September 2021. Kaunas: Vytautas Magnus University Agriculture Academy, p. 8-14; https://doi.org/10.15544/RD.2021.002
 10. 31.03.2022. Pētījumā paveiktais 2022. gada I ceturksnī. Relīze šeit.
 11. 20.05.2022. Attālināta dalība 6. Eiropas Agromežsaimniecības konferencē "EURAF 2022: Agroforestry for the Green Deal transition. Research and innovation towards the sustainable development of agriculture and forestry", kurā prezentēts pētījums "Concept for spatial evaluation of justified implementation potential of agrisilvicultural systems in hemiboreal Latvia". Konferences tēzes pieejamas šeit un īsā prezentācija pieejama šeit.
 12. 30.06.2022. Pētījums prezentēts BIOGEOMON 2022 (10th International Symposium on Ecosystem Behavior) ietvaros. Konferences tēzes pieejamas šeit; stenda ziņojums šeit.
 13. 30.06.2022. Pētījumā paveiktais 2022. gada II ceturksnī. Relīze šeit
 14. 19.09.2022. Ieteikumi klimatisko izmaiņu mazināšanas mērķtiecīgai agro-mežsaimniecības sistēmu pārvaldībai pieejami šeit.
 15. 30.09.2022. Pētījumā paveiktais 2022. gada III ceturksnī. Relīze šeit.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejama šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.