Aktīvie pētījumi

Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde integrējot informāciju no vecām daļēji dabiskām mežaudzēm precīzākai oglekļa bilances novērtēšanai
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.4.2020
Beigu datums: 31.3.2023

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/19/A/130)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Pētījums atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19) un mežsaimniecība (02.10).

Pētījuma mērķis ir novērtēt oglekļa uzkrājumu vecās skuju koku audzēs uz kūdras augsnēm un izmantot to politikas un mežsaimniecības lēmumu pieņemšanas rīka izstrādē, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Pētījums nodrošinās pārbaudāmu informāciju par pieņēmumiem, kas izmantoti siltumnīcefekta gāzu (SEG) aprēķinos, t.sk. nacionālajā ziņojumā, attiecībā uz šo audžu kopu.

Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums, un visas īstenotās aktivitātes atbilst mežsaimniecības nozarei. Tas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības) un īsteno zinātniskajam institūtam un komercuzņēmums: Latvijas mežu īpašumi (LMI).

Pētījuma mērķis tiks realizēts šādās aktivitātēs:

 1. Oglekļa uzkrājuma raksturojums koku biomasā;
 2. Augsnes, sīko sakņu, veģetācijas un nobiru un to oglekļa uzkrājuma raksturojums;
 3. Oglekļa uzkrājuma raksturojums vecās mežaudzēs un tā izmaiņas sukcesij;
 4. Monitoringa rīka izstrāde klimata pārmaiņu mazināšanai.

Pētījuma rezultāti saskaņā ar RIS mērķiem tiks apkopoti 10 zinātniskos rakstos. Pētījuma rezultātu mērķauditorija ietver: 1) zinātniskas institūcijas, 2) zinātnisko un pētnieku personālu, PhD studentus (2), kā arī 3) uzņēmumus. Būtisks kompetences pienesums tiks nodrošināts, piesaistot pētījuma īstenošanai Helsinku universitātes šīs jomas vadošo pētnieku.

Kopējais sadarbība projekta finansējums ir 599871,81 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma daļa 346725,90 EUR apmērā (57,80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta finansējuma daļa 208155,51 EUR apmērā (34,70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām), vadošā un sadarbības partnera finansējuma daļa 44990,40 EUR (7,50% no projekta kopējām attiecināmajā izmaksām).

Aktualitātes

 1. 30.06.2020. Pētījuma zinātniskās grupas 1. pārskata perioda (1.04.2020.–30.06.2020.) darbības pārskats šeit.
 2. 30.09.2020. Pētījuma zinātniskās grupas 2. pārskata perioda (1.07.2020.–30.09.2020.) darbības pārskats šeit.
 3. 18.01.2021. Prezentēta informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto. Relīze šeit.
 4. 31.03.2021. Pētījuma zinātniskās grupas 3. pārskata perioda (1.10.2020.–31.03.2021.) darbības pārskats šeit.
 5. 07.05.2021. Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā mitrzemju kongresā. Relīze šeit.
 6. 17.09.2021. Pētījuma rezultāti prezentēti LMIB Meža Zināšanu dienās. Relīze šeit.
 7. 30.09.2021. Informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto prezentēta meža nozarei un politikas veidotājiem. Relīze šeit.
 8. 15.10.2021. Informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto prezentēta starptautiskā seminārā. Relīze šeit.
 9. 10.12.2021. Informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto prezentēta Latvijas uzņēmumiem. Relīze šeit.
 10. 12.01.2022. Prezentēti pētījuma rezultāti. Relīze šeit.
 11. 05.04.2022. Prezentēti pētījuma rezultāti. Relīze šeit.
 12. Projekta pētnieki piedalījās "Meža nozares konferencē 2021", skaidrojot oglekļa uzkrājuma dinamiku, aprite meža ekosistēmā un iespējas veicināt meža nozares devumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Par to sagatavots video sižets, pieejams šeit.

 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.