Aktīvie pētījumi

Lāču monitorings 2020–2022
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 27.5.2020
Beigu datums: 31.3.2023

Pētījuma pasūtītājs – Dabas aizsardzības pārvalde

Pētījuma uzdevumi:

 1. Lāča darbības pēdu uzskaite 2020., 2021. un 2022. gadā septiņās Natura 2000 teritorijās – dabas liegumos "Lielais Pelēčāres purvs", "Ziemeļu purvi", "Stompaku purvi", "Lubāna mitrājs", dabas parkos "Vecumu meži" un "Kuja" un "Teiču dabas rezervāts" un trīs vietās ārpus Natura 2000 teritorijām, kur pēdējo trīs gadu laikā novērota lāču klātbūtne.
 2. Molekulāri ģenētiskais monitorings 2020., 2021. un 2022. gadā atbilstoši "Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm" sniegtajām metodēm:
  2.1. katru gadu sešu matu lamatu ierīkošana teritorijā, kur iepriekšējos gados konstatēts vislielākais lāču blīvums. Matu lamatu apsekošana vismaz astoņas reizes saskaņā ar Rekomendācijās noteikto procedūru;
  2.2. katru gadu piecu veco ābeļdārzu apsekošana to ražas sezonā septiņās Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā;
  2.3. katru gadu dravu postījumu vietu apsekošana (atbilstoši saņemtajiem ziņojumiem) un DNS saturošu materiālu ievākšana;
  2.4. katra gada ievākto DNS saturošu paraugu analīze ar molekulārās ģenētikas metodēm saskaņā ar Rekomendācijās noteikto metodi un atbilstošas datu bāzes izveide un tās papildināšana;
  2.5. 2020. gadā metodikas apraksta sagatavošana, kas integrējams Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmā attiecībā uz Natura 2000 vietu un fona brūnā lāča monitoringu.
 3. Apmācību jeb kalibrācijas semināru organizēšana katru gadu sabiedrības daļai (Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, mednieki, meža darbinieki, biškopji, robežsargi, dabas draugi), kam savu aktivitāšu specifikas dēļ pastāv iespēja atrast brūnā lāča pēdas vai ģenētisko materiālu saturošus paraugus.
 4. Atskaišu sagatavošana par katru gadu, apkopojot ievāktos datus un interpretējot tos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pētījumu datiem.

Aktualitātes

 1. 01.06.2020. Relīze par pētījuma uzsākšanu šeit.
 2. 18.03.2021. Semināra "Lāču monitorings 2020.–2022.gadā" darba plāns un prezentācijas:
  - Lācis no bioloģijas un ekoloģijas skatupunkta
  - Dzīvnieka pēdas un fona monitorings
  - Ģenētisko materiālu saturošie paraugi
  Dabas datu un gadījuma ziņojumu dati
  Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm
  Datu ievākšanas un rezultātu kvalitāte 2020. gadā
  Lāču nodarītie postījumi biškopībā – kompensācijas
  Lāču postījumi un preventīvie pasākumi biškopībā
  Bišu dravu aizsardzības pasākumi no zoologa skatu punkta
  Lācim raksturīgās pazīmes lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu vietā
 3. 10.04.2021. Metodika brūnā lāča monitoringam ar molekulārās ģenētikas metodēm šeit un Pārskats par lāču monitoringu 2020. gadā šeit.
 4. 09.12.2021. Otrā semināra "Lāču monitorings 2020.–2022. gadā" darba plāns un prezentācijas:
  - Lācis no bioloģijas un ekoloģijas skatupunkta 
  - Sugas monitoringam vērtīgu paraugu ievākšana: Dzīvnieka pēdas un fona monitoringsĢenētisko materiālu saturošie paraugi 
  DABAS DATU un gadījuma ziņu dati
  Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm 
  - Datu ievākšanas un rezultātu kvalitāte, un ar molekulārās ģenētikas metodēm iegūto brūnā lāča populācijas datu novērtējums 2020./2021. gadā 
  - Bišu dravu apsekojumi un kompensācijas 
  - Bišu dravu aizsardzības pasākumi no biškopja skatpunkta 
  - Bišu dravu aizsardzības pasākumi no zoologa skatpunkta 
  - Lācim raksturīgās pazīmes lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu vietā
 5. PĀRSKATS PAR PĒTĪJUMA REZULTĀTIEM 2021. GADĀ šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.