Aktīvie pētījumi

Harvestera prototipa izstrādāšana kokaugu stādījumu un īscirtmeta plantāciju zāģēšanai un biokurināmā sagatavošanai
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 1.4.2020
Beigu datums: 31.8.2021

 

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma "Sadarbība" (16.1) ietvaros ir finansiāli atbalstījis pētījumu projekta Nr. 19-00-A01620-000089 "Harvestera prototipa izstrādāšana kokaugu stādījumu un īscirtmeta plantāciju zāģēšanai un biokurināmā sagatavošanai" īstenošanu.

Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš
Administrators: Germans Gusarevs

Kopējais projekta finansējums: 92433,70 EUR, no tā LVMI Silava finansējums 86107,70 EUR

Pētījuma partneris: SIA "Laflora"

Pētījuma mērķis: veidot sadarbību starp mežsaimnieku un pētnieku jauna produkta (tehnoloģijas) izstrādei dažādu patērētāju vajadzībām pielāgojama biokurināmā ražošanai dažādas biezības kokaugu stādījumos, kā arī izstrādātās tehnoloģijas pārbaudei un pielāgošanai līdz tā gatavībai ieviešanai praksē lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē. Pētījuma tiešais mērķis ir izgatavot un ražošanas apstākļos pārbaudīt biokurināmā harvestera prototipu, pilnveidojot un adaptējot mūsdienu apstākļiem līdzšinējos pētījumos izstrādātos inženiertehniskos risinājumus.

Aktivitātes:

  • Inženiertehnisko risinājumu izstrādāšana (sīkkoku griešanas un smalcināšanas agregāta dokumentācijas izstrādāšana);
  • Iekārtas prototipa izgatavošana izstrādāto risinājumu empīriskai pārbaudei un pilnveidošanai (funkcionējoša sīkkoku griešanas un smalcināšanas agregāta prototipa izstrādāšana);
  • Iekārtas prototipa testēšana (izmēģinājumi ražošanas apstākļos izstrādāto mezglu pārbaudei);
  • Informācijas un publicitātes pasākumi (seminārs par projekta rezultātiem projekta mērķa grupām, publikācija WOS vai SCOPUS datu bāzēs indeksētā žurnālā vai konferenču tēžu krājumā, projekta rezultātu prezentācija starptautiskā zinātniskā konferencē un interneta vietnēs).

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Lauku Atbalsta Dienesta tīmekļa vietnē šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.