Aktīvie pētījumi

Pelēko vilku Canis lupus un Eirāzijas lūšu Lynx lynx subpopulācijas dinamika Latvijā un konfliktu risku identificēšana lopkopības nozarē
Projekta vadītājs: Jurģis Šuba
Sākuma datums: 1.1.2020
Beigu datums: 31.3.2023

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/511).
Programma "Izaugsme un nodarbinātība".
Specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".
Pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

  

Pēcdoktorants: Jurģis Šuba
Atbildīgā persona: Jānis Ozoliņš

Pētījuma kopējās izmaksas – 133 806 EUR

Pētniecības pieteikuma novitāte saistīta ar Latvijas (un visa Baltijas reģiona) unikālo situāciju salīdzinājumā ar pārējām ES valstīm, kur ekonomikas attīstība jau ir sasniegusi augstu līmeni un lielo plēsēju populācijas pamazām atjaunojas pēc gandrīz pilnīgas iznīcināšanas. Baltijas reģionā vilki un lūši ir vienmēr bijuši sastopami, veidojot vienotu Baltijas populāciju, turpretī tautsaimniecība pēdējos gados attīstījusies īpaši strauji. Pētniecības pieteikuma zinātniskā problēma saistīta ar zināšanu trūkumu par apsaimniekošanas pasākumu sagaidāmo ietekmi uz Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamiku, kā arī konfliktsituācijām lopkopības nozarē. Pēdējos gados vilku skaita pieauguma un biežāku uzbrukumu dēļ pieauguši zaudējumi lopkopībai (it īpaši aitkopībai). Palielinoties šādu postījumu biežumam, var pieaugt lopkopībā iesaistītās sabiedrības daļas negatīvā attieksme, kas traucētu rast kompromisu ar dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas interesēm. Tā kā lielo plēsēju sugu aizsardzības plāni paredz nodrošināt lielo plēsēju klātbūtni cilvēku apdzīvotās un apsaimniekotās ainavās, vienlaikus respektējot un veicinot sabiedrības labklājību, pētījumi, kas veltīti kompromisu atrašanai, ir īpaši būtiski bioekonomikas attīstīšanai. Valsts meža dienests un LVMI Silava Medniecības un faunas menedžmenta virziens apkopo datus par nomedītiem vilkiem un lūšiem, kā arī par uzbrukumu gadījumiem mājlopiem (pieejamais datu materiāls ir ievākts vairāk nekā desmit gadus). Lai atrisinātu pētniecības pieteikuma problēmu, tiks izvērtēta pieejamo datu kvalitāte un līdz šim lietotie modeļi Latvijas vilku un lūšu lokālās subpopulācijas lieluma noteikšanai, modelēti demogrāfiskie procesi un dažādu apsaimniekošanas pasākumu ietekme, kā arī vilku radītie lopkopības postījumu gadījumi analizēti saistībā ar lokālu populācijas dinamiku u.c. faktoriem. Pētījumu veic LVMI Silava Medniecības un faunas menedžmenta virziens, sadarbojoties ar Somijas Dabas resursu institūta Luke Medību faunas un medniecības virzienu.

Pētījuma mērķis ir raksturot Latvijas vilku un lūšu lokālās subpopulācijas dinamiku atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizēt vilku uzbrukumus mājlopiem, identificējot paaugstināta riska faktorus un reģionus. Pētījumā tiks izmantots vairāk nekā 15 gadu laikā ievāktais datu materiāls, lai izstrādātu ekoloģiskus modeļus un prognozētu situācijas atkarībā no dažādām demogrāfisku, vides apstākļu, medību intensitātes u.c. parametru vērtībām.

Plānotās darbības un aktivitātes:

 1. raksturot Latvijas vilku un lūšu subpopulācijas stāvokli valsts un reģionu mērogā pēdējo 20 gadu laikā, izmantojot pieejamos datus par nomedītajiem un nejauši nogalinātiem indivīdiem,
 2. simulēt un prognozēt Latvijas vilku un lūšu subpopulācijas dinamiku atkarībā no šo sugu stāvokļa un veiktiem aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem,
 3. apkopot pieejamos datus par lopkopībā radītiem postījumiem, prognozēt turpmāku postījumu risku, identificējot paaugstināta riska faktorus un reģionus,
 4. sagatavot pētījuma rezultātos pamatotus ieteikumus Latvijas vilku un lūšu populācijas saglabāšanas un apsaimniekošanas pasākumiem un lopkopības postījumu riska mazināšanai.

Aktualitātes

 1. Pētījums uzsākts 1.01.2020., apzinot zinātnisko literatūru un metodes populācijas lieluma un tā ticamības intervālu aprēķināšanai, kā arī gatavojot manuskriptu "Assessment of dynamics, age-related survival and female fecundity of a restrictedly harvested wolf population in Latvia" un referātu pieteikumus zinātniskām konferencēm (Pathways Europe, 11th Baltic Theriological Conference).
 2. 28.01.2020. 78. Latvijas Universitātes Starptautiskā konferencē prezentēts ziņojums "Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamikas un reprodukcijas vērtējums ar virtuālas analīzes un rekonstrukcijas metodēm" (Referāta tēzes angļu valodā publicētas tēžu krājumā, pieejams šeit).
 3. Sakarā ar COVID-19 Eiropas valstīs noteikto ārkārtas stāvokli uz nenoteiktu laiku atlikta klātienes sadarbība ar Somijas Dabas resursu institūta Luke Medību faunas un medniecības virziena speciālistiem. Atcelta septembrī plānotā conference Pathways Europe Human Dimensions of Wildlife.
 4. 24.07.2020. Sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta Luke pētnieku Andreasu Lindēnu un Japānas Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu tiek veikta Latvijas vilku populācijas dinamikas modeļu izstrāde, pieauguma koeficienta, vides ekoloģiskās ietilpības un citu demogrāfisku parametru aprēķini, apgūstot nepieciešamās teorētiskās zināšanas, modelēšanas prasmes, kā arī iepazīstoties ar citiem līdzīga rakstura pētījumiem. Turpinās publikācijas manuskripta sagatavošana.
 5. 24.07.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 6. 25.09.2020. Pētījums vispārīgi un populārzinātniski prezentēts starptautiskās Eiropas Zinātnieku nakts ietvaros organizētajā LVMI Silava pasākumā "Mežzinātnes pēcpusdiena".
 7. 12.10.2020. Pētnieka zinātniskās kvalifikācijas celšanas pasākumu ietvaros neklātienē uzsākta Helsinku Universitātes doktorantūras skolas LUOVA kursa "Linking data and ecological models 2020" (LUOVA-305) apguve.
 8. 21.10.2020. Turpinās pētījumi un zinātnisko rakstu manuskriptu sagatavošana sadarbībā ar ar Somijas Dabas resursu institūta Luke pētnieku Andreasu Lindēnu un Japānas Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu.
 9. 21.10.2020. Publicēta relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 10. Plānoto starptautiskās mobilitātes pasākumu ietvaros no 12.10.2020. līdz 25.11.2020. neklātienē sekmīgi apgūts Helsinku Universitātes Dzīvnieku bioloģijas doktorantūras programmas LUOVA organizēts kurss par ekoloģiskiem modeļiem un to sasaisti ar empīriskiem datiem (Linking data and ecological models 2020).
 11. Sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta vecāko pētnieku Andreasu Lindēnu un Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu sagatavoti divi referāti par Latvijas vilku un lūšu vecumstruktūras pārmaiņām un populāciju dinamiku pēdējo 60 gadu laikā, kas janvāra beigās virtuāli prezentēti 11. Baltijas Terioloģijas konferencē (Šuba J., Lindén A. Samples from hunting bags modelled with the hypergeometric distribution reveal trends in age structure of wolf and lynx populations. Kaunas, Lithuania, 26.01.2021) un Latvijas Universitātes 79. Starptautiskā zinātniskā konferencē (Šuba J., Lindén A., Kawata Y. Latvijas vilku un lūšu ekoloģiskās kapacitātes un populācijas pieauguma tempa vērtējums, izmantojot dažādus populāciju dinamikas modeļus. Rīga, Latvija, 28.01.2021.).
 12. 21.04.2021. Pabeigts pētījums par Latvijas vilku un lūšu populāciju dinamiku pēdējo 60 gadu laikā. Pētījumā salīdzināti dažādu tipu dinamikas modeļi, kuru parametri raksturo populācijas maksimālo momentāno pieaugumu un vides ekoloģisko ietilpību un kas pamatojas atšķirīgos resursu pārdales un konkurences scenārijos. Sagatavošanā manuskripts. Relīze šeit.
 13. 30.04.2021. Dalība kopā ar citiem LVMI "Silava" pēcdoktorantiem Eiropas zinātnieku naktī Zoom platformas virtuālā istabā. Infolapa "Iepazīsti pēcdoktorantūras pētnieku Jurģi Šubu" šeit.
 14. 24.08.2021. Publicēts raksts par Latvijas vilku populācijas stāvokli pēdējo 20 gadu laikā žurnāla Sustainability speciālizlaidumā Mammal Status: Diversity, Abundance and Dynamics, kas veltīts zīdītāju stāvoklim, dažādībai, populācijas lielumam un dinamikai. Raksts pieejams šeit.
 15. 30.11.2021. Virtuāli turpinājusies un noslēgusies pēcdoktoranta ārvalstu mobilitāte Somijas Dabas resursu institūtā Luke, sadarbojoties ar institūta vadošo pētnieku Andreasu Lindēnu, kā arī ar Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu.
 16. 3.02.2022. Latvijas Universitātes 80. Starptautiskajā zinātniskā konferencē prezentēts referāts "Vai Latvijā uzbrukumi mājlopiem saistīti ar vilku vecuma struktūras īpatnībām?". Referāta kopsavilkums angļu valodā pieejams konferences tēžu krājumā šeit.
 17. 8.03.2022. Par pētījuma aktualitātēm, vilku populācijas stāvokli un jaunākām pārmaiņu tendencēm ziņots biedrības "Latvijas aitu audzētāju asociācija" pilnsapulcē.
 18. 8.09.2022. Dalība Latvijas Aitu audzētāju asociācijas pieredzes braucienā, apmeklējot trīs saimniecības Cēsu, Valmieras un Limbažu novadā un diskutējot par plēsēju radītām lopkopības problēmām, vilku ekoloģiju un stāvokli Latvijā, kā arī preventīviem pasākumiem postījumu riska mazināšanai.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.