Aktīvie pētījumi

Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos
Projekta vadītājs: Mudrīte Daugaviete
Sākuma datums: 1.4.2020
Beigu datums: 31.3.2023

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma "Sadarbība" 16.1.ietvaros ir finansiāli atbalstījis pētījumu projekta Nr.19-00-A01620-000088 "Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos" īstenošanu.

Zinātniskais vadītājs: Mudrīte Daugaviete
Administrators: Dagnija Lazdiņa

Kopējais projekta finansējums: 93 000,00 EUR, no tā LVMI Silava finansējums 47 173 EUR.

Pētījuma partneri: SIA "Palus" un MZI-APP "Dārzkopības institūts" (DI).

Pētījuma mērķis: Veicot saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) perspektīvāko klonu atlasi, izstrādāt klonu veģetatīvās pavairošanas tehnoloģijas (spraudeņi, audu kultūras) un ierīkot izmēģinājumu stādījumus vietējo un ārzemju perspektīvāko koksnes un augļu pārstrādei piemērotu klonu salcietības pārbaudēm lauka apstākļos. Darbības rezultāta sasniegšanai: Klonu pārbaudi veiks citās valstīs iegādātiem un Latvijā pētnieku izaudzētiem stādiem (LVMI Silava – audu kultūrās pavairotiem, DI – apsakņoti spraudeņi), stādot iepriekš apsaimniekotā vai neapsaimniekotā lauksaimniecības zemē, veicot intensīvu (lauksaimnieciski) vai ekstensīvu apsaimniekošanu (mežsaimnieciski).

Aktivitātes:

  1. pakāpes saldā ķirša plantāciju mežu un stādījumu apsekošana un perspektīvāko klonu atlase veģetatīvai pavairošanai piemēroto auga daļu ievākšana no perspektīvākajiem saldā ķirša kloniem;
  2. spraudeņu apsakņošanas tehnoloģijas izstrāde un stādu izaudzēšana;
  3. mikroklonālās pavairošanas metodes izstrāde aprobācija saldā ķirša pavairošanai in vitro un stādu izaudzēšana;
  4. saldā ķirša perspektīvo vietējās izcelsmes un citzemju klonu stādījumu ierīkošana, kopšana, koku ziemcietības un juvenilās ātraudzības izpēte;
  5. pārskatu sagatavošana un publicitātes pasākumi.

Aktualitātes

  1. 2020.07.09. Pētījuma īstenošanas progress. Relīze šeit.

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Lauku Atbalsta Dienesta tīmekļa vietnē šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.