Aktīvie pētījumi

Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.10.2019
Beigu datums: 30.4.2023

 

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma "Sadarbība" 16.1.ietvaros ir finansiāli atbalstījis sadarbības projekta Nr.19-00-A01612-000008 "Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem" īstenošanu.

Pētījumu īsteno 9 partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris), a/s "Ziedi JP", SIA "Pampāļi", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", SIA "Fortum Latvia", SIA "LATVI DAN AGRO", z/s "Irbenes"; SIA "Dobeles EKO"; SIA "MC BIO".
Pētījuma aktivitāšu koordinatore LVMI Silava: Dagnija Lazdiņa.

Kopējās attiecināmās izmaksas 439 541.56 EUR, tai skaitā LVMI Silava 60 000 EUR.

Pētījuma gaitā tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem – digestātiem un koksnes pelniem.

Lai sasniegtu pētījuma mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • analizēt Latvijā ražoto dažādu digestātu sastāvu;
 • noteikt Latvijā ražoto dažādo pelnu sastāvu;
 • novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu veģetācijas traukos;
 • novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu un produktivitāti lauka un meža apstākļos;
 • izstrādāt tehnoloģisko ciklu konkurētspējīga produkta ražošanai;
 • izpētīt izejvielu (digestāta un koksnes pelnu) proporcijas maiņas ietekmi uz ražošanas tehnoloģiju.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētnieki iesaistīti dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmes uz augu augšanu novērtējumā veģetācijas traukos – konteineros – audzējot Latvijā atlasītu papeles klonu 'Auce' un parastās priedes stādus. Vēlāk LVMI Silava veiks dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmes uz augu augšanu un produktivitāti meža apstākļos pārbaudi un novērtējumu – izcirtumos ar nabadzīgu augsni, zemu augsnes pH vai nesabalansētu augu barošanās elementu daudzumu.

Aktualitātes:

 1. 26.03.2020. Sagatavoti klona Auce spraudeņi koksnes pelnu un digestāta maisījumu pirmajiem izmēģinājumiem – augsnes ielabošanas, mēslošanas efekta novērtēšana izmēģinājumiem konteineros ar mežaudzes augsni. 
 2. 09.2021. Sagatavots video sižets "Digestāts un koksnes pelni veicina papeļu augšanu". Video šeit.
 3. 10.06.2022. Dalība LVMI Silava organizētajā Latvijas mežzinātnes dienā "Ogleklis, mežs un koki mainīgā pasaulē". Stādījumos Kaigu purvā sniegts informatīvs ziņojums par pētījuma aktualitātēm. Relīze par mežzinātnes dienu šeit; publicitātes raksts žurnālā "Baltijas Koks" šeit.
 4. 23.08.2022. Apsekoti trīs izmēģinājuma nogabali Jelgavas MPS mežaudzēs, kurās 2020. gada rudenī un 2021. gada janvārī augsnes ielabotas ar dažādās attiecībās sajauktiem digestātu un koksnes pelniem. Maisījums izkaisīts pa frezēto-uzirdināto disku arkla izveidoto joslu, kurā iestādīti priežu stādi. Jaunās priedes aug labi. Turpmākajos darba uzdevumos ir plānota koku uzmērīšana visos parauglaukumos un iegūto datu salīdzinašana, salīdzinot koku augšanu un frēzētajā joslā ieaugušo augu sugu daudzveidību.
   

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.