Aktīvie pētījumi

Biomasas pārrēķinu modeļu izstrāde oglekļa piesaistes novērtēšanai baltalkšņu un melnalkšņu mežos Latvijā
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 2.11.2018
Beigu datums: 1.11.2020

Pētījuma pasūtītājs – Latvijas Zinātnes padome (līguma Nr. lzp-2018/2-0090).

Neraugoties uz mežsaimniecības sektora nozīmīgumu, koku biomasas un oglekļa (C) aprēķinu metodika Latvijā joprojām ir nepilnīga. Pašreizējā mežaudzēs piesaistītā C novērtēšanas metodikā vislielāko aprēķinu nenoteiktību dod fakts, ka Latvijā nav pēc starptautiski atzītas metodikas veidotu biomasas aprēķinu vienādojumu baltalkšņu un melnalkšņu kokaudzēs. C apjomu noteikšana šajās audzēs šobrīd tiek veikta, pielietojot citām koku sugām izstrādātu metodiku, kas var radīt kļūdainu priekšstatu par patieso C piesaisti. Šobrīd pieejamās metodes nav piemērotas alkšņu biomasas aprēķiniem heimiboreālā reģionā, kurā atrodas Latvija un pārējās Baltijas valstis, vai arī tās ir izstrādātas ar mērķi noteikt enerģētiskās koksnes apjomus un nav piemērotas C apjomu novērtēšanai. Šis pētījums ir mūsu darba grupas loģisks iepriekšējo pētījumu turpinājums, pilnveidojot Latvijas SEG inventarizācijas metodoloģiju ZIZIMM sektorā. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz Latvijā iegūtu empīrisko materiālu, izstrādāt trūkstošos baltalkšņa un melnalkšņa virszemes biomasas vienādojumus, kā arī salīdzināt izstrādātos vienādojumus ar jau esošiem biomasas vienādojumiem un novērtēt to piemērotību C aprēķiniem. Tāpat pētījums paredzēts, lai iegūtu informāciju par alkšņu mežaudzēs esošo sakņu biomasas apjomu.

Aktualitātes

  1. 09.09.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.