Aktīvie pētījumi

Atbalsts LVMI "Silava" starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
Projekta vadītājs: Jānis Vuguls
Sākuma datums: 20.4.2018
Beigu datums: 31.12.2022

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.5/18/I/010)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.5. "Atbalsts
starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās"

Vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas mežzinātnes zinātniskās kapacitātes attīstību un veicināt tās starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot 16 virs sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto projektu pieteikumus starptautiskās Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmā, apmeklēt 4 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajā partnerības biržās, 4 apmeklēt Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos un informācijas dienās, piedalīties ar ziņojumiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 64 komandējumu apjomā. Projekts sekmē Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktā tautsaimniecības transformācijas virziena un izaugsmes prioritātes īstenošanu un specializācijas jomas – zināšanu ietilpīga bioekonomika attīstību. 

Projekta īstenošanas vieta – LVMI Silava; Laiks – no 2018. gada 20. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim, pirms projekta uzsākšanas sagatavoti 6 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projektu pieteikumi, projekta īstenošanas ilgums – 57 mēneši, attiecināmās izmaksas – 210 990,00 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 179 341,50 EUR.

Aktualitātes

  1. 2018.05.21.-24. Dalība pasākumā Gas Oil Technologies.
  2. 2018.07.23. Dalība 17. starptautiskajā vēsturiskās ģeogrāfijas konferencē. Relīze šeit. Prezentācija šeit.
  3. 2018.09.28. Dalība Bat Conservation Trust konferencē. Relīze šeit.
  4. 2018.10.20. Dalība starptautiskā konferencē Pathways – Human Dimensions of Fisheries and Wildlife Conference 2018. Relīze šeit.
  5. 2019.01.11. Dalība European Forests – Our Cultural Heritage. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.