Aktīvie pētījumi

Vietējo un introducēto koku sugu attīstības un ksiloģenēzes plastiskums mainīga klimata apstākļos
Projekta vadītājs: Roberts Matisons
Sākuma datums: 1.10.2017
Beigu datums: 30.9.2020

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (NR. 1.1.1.2/VIAA/1/16/108).
Programma "Izaugsme un nodarbinātība".
Specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".
Pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

  

Pēcdoktorants: Roberts Matisons
Atbildīgā persona: Āris Jansons

Projekta kopējās izmaksas – 133 806 EUR.

Koku izdzīvošanu un augšanu to dzīves laikā ietekmē liels skaits vides faktoru, sākot ar sēklu dīgšanu un sējeņu konkurenci un beidzot ar meteoroloģiskajiem un tiem pakārtotajiem faktoriem un mežsaimniecību. Evolūcijas procesā kokaugi ir izstrādājuši neskaitāmus pielāgojumus dažādiem apstākļiem, informācija par kuriem tiek uzglabāta apjomīgā genomā, kura realizāciju nosaka konkrētu apstākļu kopums. Vasas ātraudzība ir uzskatāma par vienu no šādiem pielāgojumiem, kas nodrošina veiksmīgai konkurēšanu audzes līmenī. Tā ir ģenētisku noteikta. Savvaļas materiālā, evolucionāri šis pielāgojums var tikt bieži neizmantots pilnā mērā, kokam resursus novirzot citiem mērķiem (piemēram, aizsargvielu biosintēzei, u. tml.). Mežsaimniecības mērķu, proti, koksnes ražošanas, sasniegšanai, izmantojot selekciju un krustošanu ir iespējams izveidot genotipus, kas konkrēto apstākļos uzrāda pārāku produktivitāti un stumbra īpašības, maksimāli izmantojot optimumā esošos resursus pieauguma veidošanai, t.sk. arī klimatiskos apstākļus. Tomēr šāda koncertēšanas uz noteiktu kokaugu īpašību (ātraudzību) var palielināt jutību pret vides apstākļu izmaiņām un novirzi no optimuma, krasi samazinot pieaugumu nelabvēlīgos apstākļos. Ņemot vērā koku dzīves ilgumu, plānojot meža atjaunošanu, ir jārēķinās ar iespējamajiem nākotnes riskiem un to ietekmi uz augšanu. Priede un egle ir vienas no galvenajām mežsaimniecības sugām Latvijā, līdz ar to informācija par to jutību uz vides faktoriem ir svarīga mežsaimniecības nozarei. Kā vien no galvenajiem riskiem nākotnes koku augšanai ir minamas klimata pārmaiņas. Temperatūras pieaugums var sekmēt pieaugumu veidošanos intensificējot fotosintēzi, pietiekamos mitruma apstākļos, tomēr tas var būtiski samazināt augšanu, vai pat paaugstināt mirstību intensificējot evapotranspirāciju un izraisot sausumu ūdens deficīta apstākļos. Pie tam sausums var būt iekšējs, kad, ārējo apstākļu dēļ, samazinās koksnes ūdens vadītspēja (embolizācija aun koksnes disfunkcija) un fotosintētiskajam aparātam netiek pievadīts nepieciešamais ūdens, ietekmējot augšanu arī augsnes mitrumam atgriežoties optimāla līmenī. Jutība pret ūdens deficītu var atšķirties starp proveniencēm, līdz ar to ietekmes klimatisko faktoru ietekmes mazināšanai var izmantot introdukciju.

Pētījuma mērķis ir paaugstināt izpratni par saimniecisko nozīmīgo koku sugu reakciju uz abiotisko faktoru mainību, iegūstot vispusīgāku informāciju par vietējā un introducētā meža reproduktīvā materiāla reakciju uz vides faktoriem, kā arī reakcijas plastiskumu dažādā klimatā.

Plānotās darbības/aktivitātes:

 1. raksturot reģionālās un lokālās ksiloģenēzes specifiku ekonomiski nozīmīgākajām sugām,
 2. veikt dažādas izcelsmes parastās priedes ksiloģenēzes salīdzinājumu nākotnes potenciālā klimata apstākļos,
 3. analizēt ekonomiski nozīmīgāko un potenciāli nozīmīgo sugu agrīno attīstību prognozētajos temperatūras režīmos.

Aktualitātes

 1. 01.11.2017. Projekts uzsākts 01.10.2017. Kopš sākuma ir atlasītas potenciālās paraugu ievākšanas vietas, izveidots kartogrāfiskais materiāls, pirmo divu aktivitāšu veikšanai. Paralēlajos eksperimentos atlasītas parastās priedes proveniences ar kontrastējošu produktivitāti. Sākta koksnes paraugu ievākšana Latvijā, priedes provenienču augšanas un saimnieciski nozīmīgo sugu lokālās ksiloģenēzes specifikas raksturošanai.
 2. 24.11.2017. Tiek vākti, šķiroti un apstrādāti koksnes paraugi. Pilnībā pabeigta audžu inventarizācijas analīze un ievākts materiāls no IUFRO 1975 paralēlajiem priedes provenienču stādījumiem Latvijā. Paralēli tiek ievākts arī materiāls no priedes, egles un bērza audzēm Latvijā. Lietuvas pētījuma stacijā materiāla ievākšana jau ir pabeigta.
 3. 29.03.2018. Tiek veikti urbumu mērījumi, kā arī tiek veikta mērījumu analīze. Balstoties uz iegūtajiem mērījumiem, iesākta publikāciju gatavošana. Šo publikāciju tēmas galvenokārt saistītas ar provenienču stādījumiem, proti, analizēta augšanas reakcija uz meteoroloģiskajiem ekstrēmiem, kā arī koksnes anatomijas mērījumu vispārējās atšķirības starp dažādām proveniencēm.
 4. 05.2018. LVMI Silava avīzes "Silavas Zīle" 2018. gada maija numurā publicēts raksts par pētījuma tēmu. Raksts šeit.
 5. 28.09.2018. Lekcija "Kā aug koki!?" par pēcdoktorantūras pētījumu "Vietējo un introducēto koku sugu attīstības un ksiloģenēzes plastiskums mainīga klimata apstākļos" LVMI Silava "Eiropas Zinātnieku nakts 2018" pasākuma ietvaros.
 6. 08.10.2018. Apmeklēts seminārs par kvantitatīvo koksnes anatomiju, kas notika Tartu, Estonian University of Life Sciences. Jauna pieredze materiāla apstrādei un datu analīzei.
 7. 12.11.2018. Tie gatavoti materiāli dalībai TRACE2019 un EURODENDRO2019 konferencēs.
 8. 12.12.2018. Pētījuma rezultātu publicēšanas process: manuskripti ar labojumiem iesniegti žurnāliem Baltic Forestry un Dendrochronologia.
 9. 18.12.2018. Siltumnīcas eksperimenta datu apstrāde un darba hipotēžu precizēšana.
 10. 07.01.2018. Pieņemti iesniegtie raksti par pēcdoktorantūras tēmu.
 11. 22.02.2019. Noslēgts kārtējais mobilitātes brauciens pie sadarbības partnera (WSL) uz Šveici.
 12. 28.02.2018. Publicēti divi no trim iesniegtajiem manuskriptiem. Divi jauni manuskripti gatavoti pirmreizējai iesniegšanai.
 13. 19.03.2018. Veikta siltumnīcas eksperimenta datu analīze un tās rezultātu atspoguļojoša manuskripta gatavošana.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.